Degé Kangyur volume 43, F.202.b

འདུ་ཤེས་བསྐྱེད། །​བྱིས་པ་རྨོངས་པ་འདོད་ཆགས་སྐྱེད་པར་བྱེད། །​བུད་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཡོང་མ་ཤེས། །​ཤེས་རབ་ལྡན་པས་ཁྱིམ་གྱི་ཉེས་རིག་ནས། །​དེ་ཕྱིར་འདོད་པའི་དགའ་བ་ཀུན་སྤངས་ཏེ། །​ཆོས་ལ་སྨན་གྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་བྱས་ནས། །​མ་ཆགས་ཁྱིམ་ནས་མྱུར་དུ་འབྱུང་བར་བྱེད། །​དེ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དཔས་བྱིན་དང་། ཁྱིམ་བདག་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་དེ་དག་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐོས་ནས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་དག་བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དང་མགུ་བར་གྱུར་ཏེ་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསོལ་ཏོ། །​སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་འདོད་གྱུར་ནས། །​གང་དག་གིས་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པ། །​ཀྱེ་མ་རྙེད་པ་རྙེད་པ་ཆེ། །​འདི་ནི་རྙེད་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག །​བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་དགའ་བ་སྟེ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བགྱིད་པའི། །​སེམས་འདིར་སུ་དག་དགའ་སྐྱེད་པ། །​དེ་དག་འཚོ་བ་ལེགས་པར་འཚོ། །​སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བགྱིད་པའི། །​སེམས་འདི་གང་དག་བསྐྱེད་གྱུར་པ། །​དེ་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ། །​དེ་དག་མཐོང་ན་དགའ་བར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་སུ་དགའ་བ། །​དེ་དག་ལུས་ནི་གསེར་འདྲ་ཞིང་། །​མཚན་གྱིས་ཤིན་ཏུ་སྤྲས་པ་དང་། །​འཇིག་རྟེན་སྣང་བར་བྱེད་པར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་སེམས་ཆེ་སྟེ། །​སེམས་ཀུན་ནང་ན་དགེ་བ་མཆོག །​ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །​ནད་ཀུན་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བགྱིད། །​སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཆུང་ངུ་རྣམས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་འདོད་མི་བགྱིད། །​འཁོར་བ་ལ་ནི་མི་རྟོག་པ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་སྐྱོ་བར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གང་། །​དེ་ལ་གལ་ཏེ་གཟུགས་མཆིས་ན། །​ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་ཀུན་གང་སྟེ། །​དེ་ནི་དེ་བས་ལྷག་པར་འགྱུར། །​གང་གཱའི་བྱེ་མའི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །​སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་མི་གང་གིས། །​རིན་ཆེན་དག་གིས་རབ་བཀང་སྟེ། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་ལ་ཕུལ་བ་བས། །​གང་གིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བགྱིས་ཏེ། །​བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བཏུད་ན། །​མཆོད་པ་འདི་ནི་ཁྱད་པར་འཕགས། །​དེ་ལ་མཐའ་ནི་མ་མཆིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh72.html?part=UT22084-043-009-255#UT22084-043-009-255