Degé Kangyur volume 43, F.156.a

མཐོན་པོ་དང་། སྐུ་གཟུགས་མཐོན་པོ་བྱེད་དོ། །​བདོག་པ་ལྟ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་བ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མྱུར་ཞིང་ཡོངས་སུ་ཉོན་མོངས་པར་མ་གྱུར་པར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་ནོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བར་དུ་གཅོད་པ་མེད་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རུང་བ་སྦྱིན་གྱི་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤོབས་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་མི་འཆད་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་མི་གཅོད་པར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་ནོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་ནོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདུད་དང་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚར་མི་ཆོད་པ་དང་། གནོད་པར་མི་ནུས་པའི་ཆོས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གཞན་ལ་མི་གནོད་པར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་ནོ། །​ལག་བཟངས་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྦྱིན་པ་འདི་དག་སྦྱིན་དུ་ནོར་མེད་ཅིང་འབྱོར་བ་མེད་པར་གྱུར་ན། དེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་པ་མཐའ་ཡས་ཤིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདི་དག་སྦྱིན་པར་ཡིད་ཀྱིས་འདོད་ཅིང་སྨོན་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཏེ། ལག་བཟངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་སྦྱིན་པ་འདི་དག་སྦྱིན་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་ཡང་རུང་། ནུས་པ་དང་མི་ལྡན་ཡང་རུང་སྟེ། གང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི་བདེ་བ་སྦྱར་བ་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དང་། ཡང་དག་པར་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིང་འབད་པ་མེད་པ་དང་། འདོད་པ་མེད་པར་བརྣག་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་བསམ་པ་མ་ལུས་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་བར་བདག་གི་དེ་བཟང་པོར་གྱུར་ཅིག །​བདག་གི་དེ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དེ་ལྟར་ཡིད་ཀྱིས་འདོད་ཅིང་སྨོན་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས་སོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱ་མཚོ་ཡང་སྦྱིན་པར་འདོད་ཅིང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh70.html?part=UT22084-043-007-431#UT22084-043-007-431