Degé Kangyur volume 43, F.176.b

བ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྟག་པར་རྒྱུན་ཏུ་མི་འདོར་རོ། །​ཉམས་པར་མི་བྱེད་དོ། །​བརྗེད་པར་མི་བྱེད་དོ། །​བག་མེད་པར་མི་བྱེད་དོ། །​གང་འདས་པའི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དེ་ནི་འདས་པ། འགགས་པ། མེད་པ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་ད་ལྟར་བདག་མེད་པ། བདག་གི་མེད་པའོ། །​གང་མ་འོངས་པའི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དེ་ནི་མ་སྐྱེས་པ། མ་བྱུང་བ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་ད་ལྟར་བདག་མེད་པ། བདག་གི་མེད་པའོ། །​གང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དེ་ནི་མི་གནས་པ། མི་འདུག་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་ནི་སྐད་ཅིག་ལས་ལྷག་པར་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​སྐད་ཅིག་པ་དེའི་སྐྱེ་བའི་དུས་ཀྱང་གཞན། གནས་པའི་དུས་ཀྱང་གཞན། འགག་པའི་དུས་ཀྱང་གཞན་གང་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་དེ་ནི་གནས་པ་མེད་པ། འདུག་པ་མེད་པའོ། །​སྐད་ཅིག་གི་དུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ནང་དང་ཕྱིའི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དོ། །​ནང་དང་ཕྱིའི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དུས་སོ། །​ད་ལྟར་བྱུང་བའི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་གནས་པ་མི་འདུག་པ་སྟེ། མི་གནས་པ་མི་འདུག་པ་ལ་ནི་བདག་གམ་བདག་གི་བ་མེད་དོ། །​དེ་ཡང་གང་གི་ཚེ་མ་འོངས་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་མ་སྐྱེས་པ་དང་། མ་བྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའོ། །བདག་ཏུ་མ་གྱུར་ཅིང་བདག་གིར་མ་གྱུར་པའོ། །​གང་གི་ཚེ་འདས་ཏེ་འགགས་པ་དང་། མ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ་ཡང་བདག་མེད་པ་དང་། བདག་གི་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །​གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་ཏུ་བདག་མེད་ཅིང་བདག་གི་མེད་པ་དེ་ནི་མ་བྱུང་ཞིང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མཁས་ཤིང་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ནི་བདག་གིའོ། །​འདི་ནི་ངའོ། །​བདག་གི་འདི་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་བདག་ཏུ་ལྟ་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་འདུ་ཤེས་དང་། སྤངས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh70.html?part=UT22084-043-007-472#UT22084-043-007-472