Degé Kangyur volume 43, F.175.b

བདག་གིའོ་སྙམ་དུ་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད་དོ། །​ས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་མི་བྱེད་དོ། །​ཆུ་དང་། མེ་དང་། རླུང་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་གཅིག་པ་དང་། ཐ་དད་པ་དང་། མཐོང་བ་དང་། ཐོས་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཕྱེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་བདག་གིའོ་སྙམ་དུ་རློམ་སེམས་སུ་མི་བྱེད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་བ་ན་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་པོ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་ཅིང་རྣམ་པར་འཇོག་གོ །​དེ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་བ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། མ་རིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱེད་འགག །​འདུ་བྱེད་འགགས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགག །​རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགགས་པས་མིང་དང་གཟུགས་འགག །​མིང་དང་གཟུགས་འགགས་པས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་འགག །​སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་འགགས་པས་རེག་པ་འགག །​རེག་པ་འགགས་པས་ཚོར་བ་འགག །ཚོར་བ་འགགས་པས་སྲེད་པ་འགག །​སྲེད་པ་འགགས་པས་ལེན་པ་འགག །​ལེན་པ་འགགས་པས་སྲིད་པ་འགག །​སྲིད་པ་འགགས་པས་སྐྱེ་བ་འགག །​སྐྱེ་བ་འགགས་པས་རྒ་ཤི་འགག་པར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་འགག་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་ཅིང་རྣམ་པར་འཇོག་སྟེ། དེ་དེ་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་འགོག་པ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་འགོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཡང་མི་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་འགོག་པ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​དེ་ཆོས་དེ་དག་ཉན་ཅིང་འཛིན་པ་དང་མང་དུ་བྱེད་ཅིང་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་ན་དུས་གསུམ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། གསུམ་གང་ཞེ་ན། འདས་པའི་དུས་དང་། མ་འོངས་པའི་དུས་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་ཏེ། དེ་དག་ནི་དུས་གསུམ་རྣམས་ཞེས་བྱའོ། །​འདུ་བྱེད་གང་ལ་ལ་འགག་པ་དེ་ནི་འདས་པའི་དུས་ཞེས་བྱའོ། །​འདུ་བྱེད་གང་ལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh70.html?part=UT22084-043-007-470#UT22084-043-007-470