Degé Kangyur volume 43, F.145.b

།ནང་གི་སེམས་ལས་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་འགྱུར། །​ལུས་དང་སེམས་ཀྱང་རབ་སྦྱངས་མ་ཡིན་འགྱུར། །​ཁེངས་པ་དང་ནི་འདུད་པ་མང་པོར་འགྱུར། །​སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །​བྱིས་པ་དམ་པའི་ཆོས་བསམ་རབ་ཏུ་ཉམས། །​སེམས་ནི་མི་མཉེན་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པར་འགྱུར། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་དག་དང་རབ་ཏུ་རིང་། །​སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །​རྟག་ཏུ་བླ་མ་དག་ལ་གུས་པ་མེད། །​སྦགས་པའི་གཏམ་དག་ལ་ནི་དགའ་བ་སྐྱེད། །​སྙིང་པོ་མེད་ལ་གནས་ཤིང་ཤེས་རབ་ཉམས། །​སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །​དེ་ནི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་མི་བཀུར་ཞིང་། །​དེ་ཚེ་དེ་ལའང་འདོད་པ་མི་སྐྱེད་ལ། །​སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་ལས་ཉམས་འགྱུར་ཏེ། །​སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །​གང་དག་ལུས་ནི་མངོན་སུམ་མང་ཡོད་པ། །​མཁས་པ་འདི་དག་གིས་ནི་སྤྱོ་བར་འགྱུར། །​དེ་ཡི་སྲོག་ནི་དོན་མེད་འགྱུར་བ་སྟེ། །​སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །​བདག་ནི་སྒྲུབ་ཉམས་ད་ནི་ཅི་བྱ་ཞེས། །​འཆི་བའི་དུས་ཚེ་བྱིས་པ་མྱ་ངན་བྱེད། །​གཏིང་རྙེད་མ་གྱུར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །​སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །​རྩྭ་བསྐྱོད་བཞིན་དུ་འགུལ་ཞིང་གཡོ་བ་སྟེ། །​དེ་ནི་དེ་ལྟར་ཐེ་ཚོམ་འགྱུར་དུ་ངེས། །​དེ་ནི་ནམ་ཡང་བློ་བརྟན་མི་འགྱུར་ཏེ། །​སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །​གར་ལ་ལྟ་བའི་ཁྲོད་ན་འདུག་པ་ཞིག །​དཔའ་བོ་གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་བཞིན། །​བདག་ཉིད་ནན་ཏན་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །​སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །​དེ་ཡི་སེམས་ནི་རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་ལ། །​རབ་ཏུ་ཆགས་ཤིང་སྒྲས་རྒྱགས་ཤེས་རབ་ཉམས། །​ལོག་པར་སེམས་ཤིང་ལམ་ངན་འགྲོ་བར་འགྱུར། །​སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །​དེ་ནི་གཡོ་ལྡན་ཡང་ཞིང་རེ་ཆད་འགྱུར། །​ཕྱི་ཕྱིར་ཞིང་ནི་རྣམ་པར་འགྱེད་པ་རྩོམ། །​འཕགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ལས་རབ་ཏུ་རིང་། །​སྨྲ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་གོ །​མཐུ་ཆུང་བསྟི་སྟང་གིས་ནི་དགར་འགྱུར་ཏེ། །​མི་ཤེས་ལྡན་པ་གཡོ་ཞིང་འགྱུར་བ་ཡིན། །​སྤྲེའུ་ལྟར་དེ་ཡི་སེམས་ནི་གཡོ་བར་འགྱུར།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh69.html?part=UT22084-043-006-440#UT22084-043-006-440