Degé Kangyur volume 43, F.117.a

པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་གཅུགས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡང་དག་པར་འཛིན་ཅིང་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུ་བཟང་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སྔོན་གྱི་སྐྱེ་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བགྱིད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་ཡང་དག་པའི་སྨོན་ལམ་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་འདྲེན་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔལ་བཟང་པོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་གཏན་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལག་ན་རིན་པོ་ཆེས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་རིན་པོ་ཆེ་དག་གིས་བདེ་བར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་དབུལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་དབུལ་བ་མ་མཆིས་པར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཀྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཤུལ་བཟང་པོ་ཉེ་བར་སྟོན་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡོན་ཏན་གཟུགས་སྟོན་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བགྱིད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་མངོན་པར་འཕགས་ཀྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་སྦྱང་བ་སྟོན་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྒྲིབ་པ་དག་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh68.html?part=UT22084-043-005-431#UT22084-043-005-431