Degé Kangyur volume 43, F.116.a

ཏུ་དགོད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིག་བཟང་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བའི་རྩ་བ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་ངན་སོང་དང་ངན་འགྲོ་དག་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ཀྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་ངན་སོང་དག་ལས་མ་རྒལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྒྲོལ་བར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚོགས་ཅན་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་མ་དུལ་བ་རྣམས་འདུལ་བའི་ཤུལ་ཉེ་བར་སྟོན་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིད་བཟངས་ཀྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་དམན་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་པས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཤེས་རབ་དམན་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཟི་བརྗིད་ཕུང་པོས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་རྟོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་ཤུལ་ཡང་དག་པར་སྟོན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་དགའས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཚད་མ་མཆིས་པ་དག་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབང་པོ་བཟང་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་སྡུག་བསྔལ་དྲན་པར་བགྱིད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ལགས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh68.html?part=UT22084-043-005-429#UT22084-043-005-429