Degé Kangyur volume 43, F.125.b

ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ནི་རྗེས་སུ་སྲུང་བ་དང་བཅས་པ་དང་། བཅོས་སུ་ཡོད་པ་དང་། རིང་དུ་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་ཡིན་པར་སྨྲོས་ཤིག །​ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ནི་རྗེས་སུ་སྲུང་བ་མེད་པ་དང་། བཅོས་སུ་མེད་པ་དང་། མཐར་ཆགས་པ་ཡིན་པར་སྨྲོས་ཤིག །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཉེ་བར་འཁོར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ནི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཅིག་ཏུ་སྐྱོ་བས་ནི་བསྐལ་པ་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པར་ཡང་མཚམས་སྦྱོར་ཞིང་འཁོར་བར་སླ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཉེ་བར་འཁོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དོན་གྱི་དབང་དེ་གཟིགས་པས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གཅིག་ཏུ་སྐྱོ་བའི་གཏམ་མི་གསུང་། གཅིག་ཏུ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་གཏམ་མི་གསུང་། གཅིག་ཏུ་ཡིད་འབྱུང་བའི་གཏམ་མི་གསུང་བར་དགའ་བ་དང་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་གསུང་ངོ་། །​ཟབ་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། ཕྲ་བ་དང་། བརྟགས་པ་དང་། འགྱོད་པ་མེད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ལྡང་བ་མེད་པའི་གཏམ་གསུང་ངོ་། །​ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་། སྒྲིབ་པ་མེད་པ་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏམ་གསུང་སྟེ། དེ་དག་གི་གཏམ་དེ་དག་ཐོས་ནས་མངོན་པར་དགའ་ཞིང་འཁོར་བས་ཡོངས་སུ་མི་སྐྱོ་བ་དང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆགས་པ་མེད་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ནོངས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ལས་ཁ་ཅིག་ནི་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལགས། ཁ་ཅིག་ནི་ཞེ་སྡང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལགས། ཁ་ཅིག་ནི་གཏི་མུག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ལས་ཅི་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་འམ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh68.html?part=UT22084-043-005-448#UT22084-043-005-448