Degé Kangyur volume 43, F.129.a

དག་ཆོས་རྣམས་སྟོང་ལ་སེམས་བྱེད་པའི། །​བྱིས་པ་དེ་དག་ལམ་ངན་ཞུགས་པ་ཡིན། །​ཆོས་རྣམས་སྟོང་པ་ཡི་གེས་བརྗོད་པ་ནི། །​དེ་དག་ཡི་གེ་མེད་པར་ཡི་གེས་བསྟན། །​གང་དག་ཞི་ཞིང་རབ་ཞིའི་ཆོས་སེམས་པའི། །​སེམས་པ་དེ་ཡང་ནམ་ཡང་བྱུང་མ་ཡིན། །​སྤྲོས་ཀུན་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་ཡིན་ཏེ། །​དེ་ཕྱིར་ཆོས་རྣམས་བསམ་ཡས་རྟོགས་པར་གྱིས། །​ཆོས་འདི་ཐམས་ཅད་སེམས་མེད་སེམས་པ་མེད། །​ཇི་སྲིད་མི་སེམས་དེ་སྲིད་སྟོང་པ་ཡིན། །​མི་གང་སྟོང་ལ་སེམས་པར་བྱེད་འདོད་པ། །​བསམ་ཡས་ཀུན་ལ་ཕྱིར་ཞིང་སེམས་པ་ཡིན། །​མིག་ནི་ཐམས་ཅད་ལྡན་ན་མཐོང་འགྱུར་ཏེ། །​མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པའང་། །​མཚན་མོ་རྐྱེན་རྣམས་མེད་ན་མཐོང་མི་འགྱུར། །​དེ་ཕྱིར་ལྡན་དང་བྲལ་བ་རྣམ་རྟོག་ཡིན། །​མིག་ནི་སྣང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡིད་འོང་དང་། །​ཡིད་དུ་མི་འོང་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་མཐོང་བས། །​དེ་ལྟར་ལྡན་ལས་བརྟེན་ཏེ་མཐོང་བས་ན། །​དེ་ཕྱིར་མིག་གིས་ནམ་ཡང་མཐོང་བ་མེད། །​ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྒྲ་གྲག་གང་ཡིན་པ། །​དེ་ཡང་ནམ་ཡང་ནང་དུ་ཞུགས་པ་མེད། །​དེར་འགྲོ་དམིགས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །རྟོག་པའི་དབང་གིས་སྒྲ་རྣམས་བྱུང་བ་ཡིན། །​ཆོས་རྣམས་འདི་དག་ཡི་གེ་སྒྲ་སྐད་ཀྱིས། །​གྲངས་དང་ཐ་སྙད་གདགས་པར་བསྟན་པ་ཡིན། །​ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ནམ་ཡང་ཡོད་མིན་ཡང་། །​སྐྱེ་བོ་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་དེ་མི་སྣང་། །​སྦྱིན་པའི་བསྔགས་པ་འཇིག་རྟེན་ངས་བརྗོད་ཀྱང་། །​སེར་སྣའི་ཆོས་དེའང་དམིགས་སུ་ཡོད་མ་ཡིན། །​དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་ཆོས་རྣམས་བསམ་ཡས་ཏེ། །​དེ་ཡང་དམིགས་མེད་དེ་ཡང་མཐོང་བ་མེད། །​ཚུལ་ཁྲིམས་བྱ་བ་དག་པ་ངས་བཤད་ཀྱང་། །​འཚལ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་མཁའ་ལ་ལག་པ་བཞིན། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་མཁའ་འདྲ་སྟེ། །​གང་དག་ཚུལ་བཟང་དེ་ཡང་དེ་དང་འདྲ། །​བཟོད་པ་གྱ་ནོམ་ང་ཡིས་བཤད་བྱས་ཀྱང་། །​དེ་ཡི་རང་བཞིན་ནམ་ཡང་མཐོང་བ་མེད། །​འདི་ན་ཆོས་འགའ་འང་འཁྲུག་པ་ཡོད་མིན་ཡང་། །​བཟོད་པ་དེ་ཡང་རྒྱལ་བས་རབ་ཏུ་བཤད། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh68.html?part=UT22084-043-005-455#UT22084-043-005-455