Degé Kangyur volume 43, F.128.a

པ་ཡིན་ནོ། །​མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པ་ལ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་གོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ལ་ཡང་བྱ་བ་ཅི་ཡོད་ཅེས་དེ་སྙམ་དུ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པའི་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་གང་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་སེམས་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་དེ་སྙམ་དུ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྱད་པར་བྱའོ་ཞེས་དེ་སྙམ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པར་སེམས་ཏེ། དེ་སྙམ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་འདི་ནི་ཟབ་པའོ། །​འདི་ནི་ཟབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​ཞེས་དེ་སྙམ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་འདིས་ནི་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་ལ་འདིས་ནི་རྣམ་པར་དག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཞེས་དེ་སྙམ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སོ། །​འདི་དག་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སོ། །​འདི་དག་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་སོ་ཞེས་དེ་སྙམ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་འདི་ནི་རིགས་སོ། །​འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །​ཞེས་དེ་སྙམ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་འདི་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །​འདི་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །​ཞེས་དེ་སྙམ་སེམས་ན་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་འདི་ནི་ལམ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ནི་ལམ་མ་ཡིན་ནོ། །​ཞེས་དེ་སྙམ་སེམས་ན་ལྷག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh68.html?part=UT22084-043-005-453#UT22084-043-005-453