Degé Kangyur volume 43, F.104.a

ལ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་། སྤོང་བ་མེད་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་ལ་འབྲི་བ་མེད་པ་དང་། འཕེལ་བ་མེད་པ་དང་། གང་ལ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་། གང་ལ་ཟད་པ་མེད་པ་དང་། མི་ཟད་པ་མེད་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་ལ་སེམས་མེད་པ་དང་། སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་མེད་པ་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་རྣམས་མེད་པ་དང་། བདག་གི་མེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་། ཚོར་བ་མེད་པ་དང་། འཐབ་པ་མེད་པ་དང་། རྩོད་པ་མེད་པ་དང་། འགལ་བ་མེད་པ་དང་། བླང་བ་མེད་པ་དང་། དོར་བ་མེད་པ་དང་། གཉིས་སུ་མེད་པར་འཇུག་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་ལ་འདུས་བྱས་མེད་པ་དང་། གྲངས་མེད་པ་དང་། བགྲང་དུ་མེད་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་ལ་ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་ཀྱིས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་མེད་པ་དང་། ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་མི་དམིགས་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་ལ་འདས་པའི་འདུ་ཤེས་མི་འཇུག་པ་དང་། ད་ལྟར་དང་། མ་འོངས་པའི་འདུ་ཤེས་མི་འཇུག་པ་དང་། གང་རྟེན་པར་མི་བྱེད་པ་དང་། མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་བྱེད་པ་དང་། མཚན་མར་མི་བྱེད་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་སངས་རྒྱས་སུ་འདུ་ཤེས་མི་འཇུག་པ་དང་། ཆོས་སུ་མ་ཡིན། དགེ་འདུན་དུ་མ་ཡིན། གང་ཟག་ཏུ་མ་ཡིན། བདག་ཏུ་མ་ཡིན། གཞན་དུ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ།​། །​།བམ་པོ་བཞི་པ་སྟེ་ཐ་མ། གྲོགས་པོ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནི་མི་སྐྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ནི་སྐྱེ་བས་མཆོད་པར་སླ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​གྲོགས་པོ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པས་མཆོད་པར་སླ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​གྲོགས་པོ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh67.html?part=UT22084-043-004-640#UT22084-043-004-640