Degé Kangyur volume 43, F.103.a

བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད་པར་འགྱུར་ཞིང་རྒྱུ་གང་གིས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་སེམས་པ་མི་མངའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་བརྙེས་པར་འགྱུར་སྙམ། དགེ་སློང་དང་། ལྷ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། སྐུ་གདུང་འདི་དག་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་པས་ན་དེའི་ཕྱིར་འདི་དག་ནི་མཆོད་པར་འོས་པ་ཡིན་ནོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་དང་། ཆོས་བཟང་གཉིས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​གྲོགས་པོ་དག་འོ་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་དག་ཉིད་མཆོད་པའི་འོས་ཡིན་གྱི། སྐུ་གདུང་དག་ནི་མཆོད་པར་འོས་པར་མི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། དགེ་སློང་དང་། ལྷ་དེ་དག་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་བཞིན་ནོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་དང་། ཆོས་བཟང་གཉིས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། གྲོགས་པོ་དག་འོ་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་གང་ཡིན། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་གང་ཡིན། དགེ་སློང་དང་། ལྷ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་དག་ཀྱང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​འོད་སྲུང་དེ་ནས་དགེ་སློང་ཆོས་དང་། ཆོས་བཟང་གཉིས་ཀྱིས་དགེ་སློང་དང་། ལྷ་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​གྲོགས་པོ་དག་འོ་ན་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་མཆོད་པར་ནུས་སམ། དགེ་སློང་དང་། ལྷ་དེ་དག་གིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​དེ་ནི་མི་ནུས་སོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་དང་། ཆོས་བཟང་གཉིས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​གྲོགས་པོ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་ཁྱེད་ཀྱང་བདག་ཏུ་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱེད་ཅིག་དང་དེས་ནི་མཆོད་པ་བྱས་པར་འགྱུར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh67.html?part=UT22084-043-004-638#UT22084-043-004-638