Degé Kangyur volume 43, F.82.b

པར་མཛད་ཅིང་ཟས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཟས། སྐོམ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་སྐོམ། གོས་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་གོས། རིན་པོ་ཆེ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་དང་། གང་ཅི་འདོད་པ་དེ་ལ་དེ་སྦྱིན་པར་ཡང་སྤྱོད་མོད་ཀྱི། དེ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་ནས་ཆུ་སྲིན་འཛིན་ཁྲིའི་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་དེ་ལས་ཐར་པར་མི་འགྱུར་བས་བྱམས་པ་ང་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་དེ་ལྟ་བུ་དག་རྣམ་པར་སྤངས་ནས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བའི་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་དག་པར་སྟོན་པར་མཛད་དེ་དེ་ཐོས་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གཏན་དུ་ཉེ་བར་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱམས་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ངའི་རྗེས་སུ་བསླབ་པར་བྱ་ཞིང་ཁྱོད་ཟང་ཟིང་ལ་གདུ་བར་མི་བྱའི། ཁྱོད་ཆོས་ལ་གདུ་བར་བྱའོ། །​བྱམས་པ་ཡང་ཕྱི་མའི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དུས་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པར་འགྱུར་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ཁས་འཆེ་བ་ཁ་ཅིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་ལྟུང་བ་ལྷག་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་ལུས་མ་བསྡམས་པ་དང་། ངག་མ་བསྡམས་པ་དང་། ཡིད་མ་བསྡམས་པས་སྡིག་པའི་ལས་ལྷག་པར་སྤྱད་ནས་ཉེས་པ་བཤགས་པ་ཙམ་གྱིས་དག་པར་འགྱུར་བར་སེམས་ཀྱི་ཕྱིན་ཅད་སྡོམ་པར་ཡང་མི་བྱེད་ལ། ཕྱིན་ཅད་ཡང་དག་པར་བསྡམ་པའི་ཕྱིར་སྡོམ་པར་ཡང་མི་བྱེད་དོ། །​ངས་ནི་སྔོན་བྱས་པའི་སྡིག་པའི་ལས་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་མི་བླུན་པོ་དེ་དག་ནི་ལྷག་པར་ལྟུང་བ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མངོན་པར་འདུ་བྱས་ནས་ཉེས་པ་བཤགས་ཤིང་སྦྱང་བ་ཙམ་གྱིས་དག་པར་འགྱུར་བར་སེམས་ཤིང་ཕྱིན་ཅད་སྡོམ་པར་ནི་མི་བྱེད་དོ། །​བྱམས་པ་གཞན་ཡང་ངས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཡོངས་སུ་བསལ་བ་བྱས་པས་ན་མི་དགེ་བའི་ལས་ཆུང་ངུས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའམ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སམ། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་ནམ་དབུལ་པོར་སྐྱེ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གཞན་དག་ཏུ་ཡང་ལྟུང་བར་མི་ནུས་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ནི་མྱུར་དུ་མེད་པར་བྱ་ཞིང་འཛེམ་དོག་དང་ལྡན་པ་དང་། བསླབ་པ་འདོད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ལ་འཇིགས་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh67.html?part=UT22084-043-004-597#UT22084-043-004-597