Degé Kangyur volume 43, F.82.a

ཀྱང་འཁྲུག་པ་དག་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལས་དགོངས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་སྐད་ཅེས། སྟོང་ཆེན་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་གསེར་དག་གིས། །​བཀང་སྟེ་གང་ལ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་ནི། །​ཚིག་བཞིའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་བརྗོད་པས། །ཇི་ལྟར་ཕན་འདོགས་དེ་ལྟར་འགྱུར་མ་ཡིན། །​ཕན་འདོགས་བྱེད་པར་འདོད་པ་གང་ཞིག་གིས། །​འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །​བདེ་བ་གང་དག་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀུན། །​སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་སྦྱིན་པ་བྱས་པ་བས། །​གང་གིས་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ལུགས་ཀྱི་ནི། །​ཚིག་བཞིའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་བསྒྲགས་ན། །​དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕན་འདོགས་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །​དེས་ནི་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར། །​ཞེས་སྟོན་ཏོ། །​བྱམས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་དག་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་རབ་ཏུ་བཀང་སྟེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་ཕུལ་བ་བས་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་དེ་སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་ཚིག་བཞི་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཅིག་བསྒྲགས་པར་གྱུར་ན་དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་བསོད་ནམས་མང་དུ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། མི་གང་གིས་ནི་གང་གཱའི་བྱེ་སྙེད་ཀྱི། །​འཇིག་རྟེན་ཁམས་མཆོག་རིན་ཆེན་གང་བྱས་ཏེ། །​དགའ་མཆོག་སེམས་ཀྱིས་རྒྱལ་ལ་ཕུལ་བ་དང་། །​གང་གིས་སེམས་ཅན་གཅིག་ལ་ཚིགས་བཅད་བྱིན། །​རིན་ཆེན་སྦྱིན་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་དེས། །​ཚིགས་བཅད་སྦྱིན་པ་སྙིང་རྗེས་བསྒྲུབས་དེ་ལ། །​ཆར་ཡང་མི་ཕོད་གྲངས་སུ་འང་མ་ཡིན་ན། །​གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་བསམ་དུ་ག་ལ་ཡོད། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བྱམས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕྱག་གཡས་པའི་དཀྱིལ་ན་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པའི་རྒྱུ་འཐུན་པས་བརྒྱན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་འོད་ཟེར་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་བཞེད་ན་ཕྱག་གཡས་པས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡོག་པར་མཛད་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་སྒྲུབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh67.html?part=UT22084-043-004-596#UT22084-043-004-596