Degé Kangyur volume 42, F.254.b

ནས། །​མྱ་ངན་འདའ་ཞེས་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཚིག་ཏུ་གསུང་། །​རྟག་ཏུ་འཁོར་བར་དགའ་བའི་འགྲོ་བ་གཟིགས་ནས་ནི། །​ཁྱོད་ནི་ཞི་བ་བསིལ་གྱུར་མྱ་ངན་འདས་པ་གསུང་། །​ཁྱོད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཐབས་མཚུངས་མེད། །​ཐུབ་པ་ཁྱོད་སྐུ་འོད་ཀྱིས་ཞིང་མང་རྒྱས་པར་འགེངས། །​ཕྱོགས་རྣམས་དག་ན་འདྲེན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བསྔགས་པ་གསུང་། །​ཀུན་དུ་སྤྱོད་ཡུལ་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཆོས་ཉིད་མ་ལུས་བརྙེས་པར་གྱུར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་བགྱི་བ་སྒྱུ་མ་ལྟར་གདའ་ཡང་། །​ཐུབ་པ་ཁྱོད་ནི་གང་དུ་བཞུད་པའམ་བྱོན་མ་ལགས། །​སྒྱུ་མའི་ཆོས་ཚུལ་གནས་ལ་མངོན་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གང་གིས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་པ། །​ལམ་མཆོག་མི་ཡི་དཔའ་བོ་ཁྱོད་ནི་ལེགས་པར་གསུང་། །​བདག་གིས་ཆོས་ཉིད་འདི་ནི་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ནས། །​མི་དཔའ་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཆོས་ཉིད་བཤད་པར་བགྱི། །​མི་ཡི་དཔའ་བོ་ཐུབ་པ་ཀུན་མཁྱེན་རིམས་བྲལ་བ། །​སྲིད་གསུམ་མཚུངས་པ་མ་མཆིས་ལྷག་པ་ག་ལ་ཞིག །​བདག་གིས་འདིར་བསྟོད་བསོད་ནམས་དམ་པ་གང་བསྒྲུབས་དེས། །​འཇིག་རྟེན་བྱང་ཆུབ་བླ་མེད་ཞི་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག །​ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་གྲུབ་བློ་དེས་རྒྱལ་པོ་འོད་ཟེར་དེའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་མཁྱེན་ནས་ཅི་ནས་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །​ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་གྲུབ་བློ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སང་བདག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གདུགས་ཚོད་གསོལ་བར་གནང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་པས་གནང་ངོ་། །​ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་དེ་ནས་རྒྱལ་བུ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕ་མ་དེ་གཉིས་དང་གྲོགས་དེ་དག་དང་བུད་མེད་དེ་དག་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱེད་ཅག་ཐམས་ཅད་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་གྱིས་ཤིག །​ཅི་ནས་གྲོང་ཁྱེར་དགའ་མཆོག་བརྒྱན་ཏེ་མ་ཆགས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དབུལ་དུ་རུང་བར་གྱིས་ཤིག །​དེ་དག་གིས་སྒྲ་སྐད་གཅིག་ཏུ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །​ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh62.html?part=UT22084-042-003-321911#UT22084-042-003-321911