Degé Kangyur volume 42, F.181.b

འགལ་བ་མེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་པར་འགྱུར་ཞིང་འཇིག་རྟེན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྨད་པར་མི་འགྱུར་བས་དེའི་ཕྱིར་གང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གཏིང་མི་རྙེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་བདག་གིས་འདིར་གཏིང་གི་མཐར་ཐུག་པར་བྱའོ། །​འཇིག་རྟེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་བྱིང་བར་གྱུར་པའི་གནས་གང་ཡིན་པ་དེ་བདག་གིས་བྱིང་བར་མི་བྱའོ། །​འཇིག་རྟེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་གནས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་བདག་གིས་འཇིག་པར་མི་བྱའོ། །​སྙམ་པའི་གོ་ཆ་བགོ་བར་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བདག་གིས་གོ་ཆ་བགོས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པ་མ་ཡིན་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་སྤང་བའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་བགོས་པ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་བགོས་པ་མ་ཡིན་གྱི། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་མི་སྤྱད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་བགོས་པ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་བགོས་པ་མ་ཡིན་གྱི། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་བཟློག་པའི་ཕྱིར་གོ་ཆ་བགོས་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་གང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཞེས་བྱ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཆོས་གཉིས་པ་འདི་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དོན་འདི་ཉིད་ཡང་དག་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་བཀའ་སྩལ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་གཉེར་བ། །​རྟག་པར་བརྩོན་འགྲུས་རབ་བསྐྱེད་དེ། །​དོན་གྱི་ཚུལ་ནི་སེམས་བྱེད་པ། །​སྒྲ་ཡི་རྗེས་སུ་ཡོང་མི་འབྲང་། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚིག་མི་འབྲང་། །​ཆོས་རྣམས་སྟོང་པར་ཤེས་པའི་ཕྱིར། །​དགེ་བའི་ཚིག་ནི་ཚོལ་བར་བྱེད། །​བསྐལ་པ་དག་ནི་གྲངས་མེད་པ། །​བྱེ་བ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་ནི། །​ཉིན་མཚན་རྟག་པར་འདུག་གྱུར་ཏེ། །​སེམས་བསྐྱེད་དཀའ་བ་རབ་སྤྱོད་ཀྱང་། །​སྔོན་ཆད་མ་ཐོས་མདོ་སྡེ་དག །​ཡིད་མི་ཆེས་ན་བརྩོན་འགྲུས་མིན། །​དོན་ཟབ་གཏིང་ནི་གང་རྙེད་པ། །​ལེ་ལོ་ཅན་ཞེས་མི་བྱའོ། །​དེ་འདྲའི་བརྩོན་འགྲུས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh61.html?part=UT22084-042-002-787#UT22084-042-002-787