Degé Kangyur volume 41, F.295.a

བསྐལ་པ་དང་། བསྐལ་པ་བརྒྱ་དང་། བསྐལ་པ་སྟོང་དང་། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དང་། བསྐལ་པ་ཁྲག་ཁྲིག་དང་། བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་དང་། གཏམས་དང་། དཀྲིགས་དང་། མི་འཁྲུགས་པ་ཞིག་འདས་སོ་སྙམ་དུ་སེམས་སམ། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​སྨྲས་པ་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁོང་དུ་ཆུད་དེ་ཅི་ནས་ཀྱང་མི་རྟོག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དེ་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་ནི་འདི་སྙམ་དུ་ཞག་གཅིག་འདས་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཉི་མ་གཅིག་འདས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ལོ་འདི་སྙེད་ཅིག་འདས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་གོ །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་གང་ལ་ཡང་དེའི་འདུ་ཤེས་གང་ཡང་འཇུག་པ་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་བསྐལ་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་པས་ལྷག་པ་ཞིག་འདས་པར་གྱུར་ཀྱང་སྐྱོ་ཞིང་ཡོངས་སུ་ཡི་འཆད་པ་མེད་དེ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་སྐྱེ་བ་འམ། འཇིག་པ་འམ། འཚིག་པ་འམ། འགྱེས་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མེད་པར་ཤེས་པ་དེ་ནི་སྐྱོ་བ་དང་། ཡོངས་སུ་ཡི་འཆད་པའི་སེམས་མི་བསྐྱེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་གང་ལ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་འཚིག་པ་མེད། སྐྱོ་བ་མེད། ཡི་འཆད་པ་མེད། གཡོ་བ་མེད། སྐྱེ་བ་མེད། རྒ་བ་མེད། འཆི་བ་མེད། འཕོ་བ་མེད། འབྱུང་བ་མེད། འོང་བ་མེད། འགྲོ་བ་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་གང་ལ་འཇམ་དཔལ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་འདི་ལ་ཡང་འཚིག་པ་མེད། སྐྱོ་བ་མེད། ཡི་ཆད་པ་མེད། གཡོ་བ་མེད། སྐྱེ་བ་མེད། རྒ་བ་མེད། འཆི་བ་མེད། འཕོ་བ་མེད། འབྱུང་བ་མེད། འོང་བ་མེད། འགྲོ་བ་མེད་དོ། །​དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh59.html?part=UT22084-041-004-570#UT22084-041-004-570