Degé Kangyur volume 41, F.282.b

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ལེགས་པར་བསྟན་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་འདི་ཉིད་ལ་དྲིས་ཤིག །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེང་གེའི་རྩལ་གྱིས་མངོན་པར་བསྒྲགས་པའི་སྒྲས། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་གང་བྱང་ཆུབ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་དེ་ལ་དྲིས་ཤིག། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་མ་ཡིན་ན་ནམ། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་མངོན་པར་དགའ་བ་དེ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའོ། །​གང་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་དེ་ནི་སྲེད་པའོ། །​སྲེད་པ་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​སྐྱེ་བ་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་དོ། །​གང་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་པ་དེ་ལ་འབྱུང་བ་མེད་དེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཁོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་དེ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་དམིགས་པ་མེད་པས་དེའི་ཕྱིར་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་གང་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་སྐད་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་སྨྲས་པ་ནི་དེ་ལ་བདག་གིས་བདག་བསྟོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་བཞིན་དུ་བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བརྗོད་པ་ན་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བདག་བསྟོད་ཏུ་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོན་ཅིག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གནང་ངོ་། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱོད་ལས་སྨོན་ལམ་དེ་དག་ཐོས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གཞན་དག་ཀྱང་སྤྱོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་ལ་སླར་མི་ཟློག་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་བསྟན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh59.html?part=UT22084-041-004-545#UT22084-041-004-545