Degé Kangyur volume 41, F.277.a

པ། འཇམ་དཔལ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་ནམ་མཁའ་ཇི་ལྟ་བར་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་དེ་བཞིན། བྱང་ཆུབ་ཇི་ལྟ་བར་ནམ་མཁའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། ནམ་མཁའ་དང་བྱང་ཆུབ་དེ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་དེ་གཉིས་སུ་དབྱེར་མེད་དོ། །གང་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་མཉམ་པ་ཉིད་ཤེས་པ་དེ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཤེས་པ་མེད་ལ་དེས་མ་ཤེས་པ་ཡང་གང་ཡང་མེད་དོ། །​བསྟན་པ་འདི་བཤད་པའི་ཚེ་དགེ་སློང་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པར་ཟག་པ་རྣམས་ལས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ལོ། །​ལྷ་དང་མི་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མིག་རྡུལ་དང་བྲལ་ཞིང་དྲི་མ་མེད་པར་རྣམ་པར་དག་གོ །​སྲོག་ཆགས་དགུ་ཁྲི་དྲུག་སྟོང་གིས་སྔོན་མ་བསྐྱེད་པ་ལས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་གྱུར་ཏོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་གིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེང་གེའི་རྩལ་གྱིས་མངོན་པར་བསྒྲགས་པའི་སྒྲས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡུན་རིང་པོ་ཇི་སྲིད་ཅིག་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁ་རོག་ཆོས་རྣམས་མ་སྐྱེས་པ་ལ་བདག་རྣམ་པར་རྟོག་ཏུ་མ་གཞུག །​རིགས་ཀྱི་བུ་གང་ལ་ལ་ཞིག་འདི་སྐད་དུ་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱིར་སྤྱད་པར་བྱའོ། །​ཞེས་ཟེར་ན་དེ་ཉིད་དེའི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་བདག་གིས་ནི་སེམས་གང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་སྟེ། དེ་ལྟར་བདག་གིས་སེམས་དེ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་བས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་སེམས་མ་བསྐྱེད་དོ། །སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་དེའི་དོན་གང་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་བསྟན་པའོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཅིའི་ཕྱིར་མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh59.html?part=UT22084-041-004-534#UT22084-041-004-534