Degé Kangyur volume 41, F.275.a

ཡང་རྒྱ་ན། ཁོ་བོ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་མེད་པས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་མ་ཞུགས་སམ། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་གལ་ཏེ་ཁོ་བོས་སེམས་ཅན་ཞིག་དམིགས་ན་ནི་དེའི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ཡང་དེ་དག་གི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་འཇུག་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་གང་གི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཡང་མེད། སྲོག་ཀྱང་མེད། གང་ཟག་ཀྱང་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་འཇུག་པ་མེད་དོ། །​ལྡོག་པ་མེད་དོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་མ་ཞུགས་སམ། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པ་སྟེ། ཆོས་གང་ཟག་པ་མེད་ཅིང་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མེད་ལ་མཚན་མ་མེད་ཅིང་མཚན་ཉིད་མེད་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་སུ་ཞུགས་པ་དེ་དང་འདྲ་བས་སངས་རྒྱས་སུ་ཞུགས་པ་དེ་དང་མི་འདྲ་བ་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་གང་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་སྐད་དུ་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་དུ་མ་ཞུགས་སམ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ཁྱོད་ཉིད་ལ་དྲིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཟོད་པ་བཞིན་དུ་ལུང་སྟོན་ཅིག །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གཟུགས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་ཏམ། འོན་ཏེ་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ། གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དམ། གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དམ། གཟུགས་ཀྱི་སྟོང་པ་ཉིད་དམ། གཟུགས་ཀྱི་དབེན་པ་ཉིད་དམ། གཟུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གཟུགས་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་འམ། འོན་ཏེ་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ། གཟུགས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དམ། གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དམ། གཟུགས་ཀྱི་སྟོང་པ་ཉིད་དམ། གཟུགས་ཀྱི་དབེན་པ་ཉིད་དམ། གཟུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh59.html?part=UT22084-041-004-530#UT22084-041-004-530