Degé Kangyur volume 41, F.259.b

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབའ་ཞིག་གིས་ཡོངས་སུ་གང་ངོ་། །​ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་རྣམས་འགྲོ་ཡང་རུང་། འོང་ཡང་རུང་། འགྲེང་ཡང་རུང་། འདུག་ཀྱང་རུང་། ལྡང་ཡང་རུང་། འཆག་ཀྱང་རུང་སྟེ། དེ་དག་གིས་བཻ་དཱུརྱའི་ས་ཆེན་པོ་དེ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནོར་བུ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་དེ་མཐོང་ངོ་། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཤིན་ཏུ་ཕྱིས་པའི་མེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཞིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གིས་བཻ་དཱུརྱའི་ས་ཆེན་པོ་དེ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་མཐོང་ངོ་། །​མཐོང་ནས་ཆོས་ཀུན་འདྲི་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཡང་དེ་དག་ལ་ལུང་སྟོན་ཏོ། །​དེ་དག་ཀྱང་ཆོས་ཐོས་ནས་བཟོད་པ་ཐོབ་བོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུའི་དབུས་སུ་ཡང་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་གྲུབ་སྟེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དེའི་འོད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་མེ་ཏོག་ཁ་ཟུམ་པ་དང་། མེ་ཏོག་ཁ་བྱེ་བ་ལས་ཉིན་མཚན་བགྲང་བ་མ་གཏོགས་པར་ཉི་མ་དང་ཟླ་བར་མངོན་པ་ཡང་མེད། ཉིན་མཚན་དུ་མངོན་པ་ཡང་མེད་དོ། །​ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནོར་བུ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གནས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྣང་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་མཐོང་། གསུང་བསལ་བའི་སྒྲ་དེ་ཡང་ཐོས་ཏེ། མཐོང་ཞིང་ཐོས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནོར་བུ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་དེ་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་གོ །​ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh59.html?part=UT22084-041-004-499#UT22084-041-004-499