Degé Kangyur volume 41, F.276.a

སྐྲག་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྲག་པ་མེད་པ་སྟེ། ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་སྐྲག་པ་མེད་པའོ། །​སྐྲག་པ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་ཆོས་སྟོན་ཏེ། གང་སྐྲག་པ་དེ་ནི་སྐྱོ་བར་འགྱུར་རོ། །​གང་སྐྱོ་བར་གྱུར་པ་དེ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །​གང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དེ་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ་ལོ། །​གང་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དེ་ནི་བཅིངས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​གང་བཅིངས་པ་མེད་པ་དེ་ནི་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​གང་ཆགས་པ་མེད་པ་དེ་ནི་འགྲོ་བ་མེད་དོ། །​གང་འགྲོ་བ་མེད་པ་དེ་ནི་འོང་བ་མེད་དོ། །​གང་འོང་བ་མེད་པ་དེ་ནི་སྨོན་པ་མེད་དོ། །​གང་སྨོན་པ་མེད་པ་དེ་ནི་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་མེད་དོ། །​གང་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་མེད་པ་དེ་ནི་ལྡོག་པ་མེད་དོ། །​གང་ལྡོག་པ་མེད་པ་དེ་ནི་ཕྱིར་ལྡོག་པ་སྟེ། ཅི་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་ཅེ་ན། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་གོ །​སེམས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་དང་། སྲོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཆད་པར་འཛིན་པ་དང་། རྟག་པར་འཛིན་པ་དང་། མཚན་མར་འཛིན་པ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་གོ །​རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་གོ །​ནམ་ཕྱིར་ལྡོག་པ་དེའི་ཚེ་འགྱུར་བ་མེད་པས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་སྟེ། གང་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་ཅེ་ན། སྟོང་པ་ཉིད་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་གོ །​མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་གོ །​དེ་ལ་གང་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། བྲལ་བ་མེད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །​ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མེད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །​དམིགས་པ་མེད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །​ལེན་པ་མེད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །​དོར་བ་མེད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོ། །​རྒྱུ་བ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ་དང་། མིང་ཙམ་དུ་ཟད་པ་དང་། སྟོང་པ་དང་། མ་སྐྱེས་པ་དང་། མ་འགགས་པ་དང་། འོང་བ་མེད་པ་དང་། འགྲོ་བ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བ་མེད་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh59.html?part=UT22084-041-004-532#UT22084-041-004-532