Degé Kangyur volume 41, F.258.a

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལག་ན་རིན་པོ་ཆེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའི་རྩལ་གྱིས་བསྒྱིངས་པ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་དོན་གྱི་དབང་ཅི་ཞིག་གཟིགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་གཞན་དག་ཀྱང་མཆིས་བཞིན་དུ་དེ་ཙམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ངན་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེས་ང་ཅི་ནས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ངན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཆོས་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པར་གྱུར་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནི་དེ་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ནོ།​།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའི་རྩལ་གྱིས་བསྒྱིངས་པ་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལག་ན་རིན་པོ་ཆེས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་དེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཕྱག་བགྱི་བ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་མཆིའོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་དེ་དེ་ཙམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ངན་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དཀའ་བ་མཛད་པ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འདི་ལྟ་བུ་ནི་འབྱུང་བར་དཀའོ། །​དེ་མཐོང་བ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་དེའི་དུས་ལ་བབ་པར་ཤེས་ན་སོང་ལ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་རབ་ཏུ་བསྒྲིམ་པར་གྱིས་ཤིག །​སྨས་པར་གྱུར་ཏ་རེ། དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh59.html?part=UT22084-041-004-496#UT22084-041-004-496