Degé Kangyur volume 40, F.198.a

།ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་སེམས་ཞེས་བྱ། །​རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཡིད་ཆེས་པས། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་གཟུགས་ཞེས་བྱ། །​སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་བྲིས་པས་ན། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་སྒྲ་ཞེས་བྱ། །​རྟག་ཏུ་ཆོས་ལ་བསྔགས་པས་ན། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་དྲི་ཞེས་བྱ། །​རྟག་ཏུ་དགེ་འདུན་གུས་པས་ན། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་རོ་ཞེས་བྱ། །​ཡིད་བཞིན་དུ་ནི་སྦྱིན་བཏང་བས། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་རེག་ཅེས་བྱ། །​བྱུག་སྤོས་དག་གིས་མཆོད་པས་ན། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་ཆོས་ཞེས་བྱ། །​ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ན། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་ས་ཞེས་བྱ། །​སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་ས་ཕྱགས་པས། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་ཆུ་ཞེས་བྱ། །​ཆུ་མིག་ཁྲོན་པས་མཆོད་པས་ན། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་མེ་ཞེས་བྱ། །​མི་འཛིན་མཆོད་ཅིང་སྦྱིན་བཏང་བས། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་རླུང་ཞེས་བྱ། །​རླུང་ཡབ་ཐོགས་ནས་མཆོད་པས་ན། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་ཕུང་ཞེས་བྱ། །​ལུས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་མཆོད་པས་ན། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་ཁམས་ཞེས་བྱ། །​རྟག་ཏུ་བྱམས་པའི་སེམས་བསྒོམས་པས། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་བདེན་ཞེས་བྱ། །​རྟག་ཏུ་བརྫུན་ནི་སྤངས་པས་ན། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་ཞི་ཞེས་བྱ། །​རྟག་ཏུ་སྦྱིན་པ་བཏང་བས་ན། །​དེ་ཕྱིར་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​ང་ལ་འོད་ཟེར་ཡང་ཡོད་དེ། །​དེ་མིང་རྣམ་དག་སྒྲ་ཞེས་བྱ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1710#UT22084-040-006-1710