Degé Kangyur volume 40, F.216.a

ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྔོན་དང་ཕྱི་མཐའ་མཁྱེན། །​མིག་གི་རྟག་ཆད་དག་ལ་འཛིན་མི་མངའ། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​སྔ་ཕྱི་མཐའ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མ་མཆིས་ཤོག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྐྱེ་ཟད་མཐའ་མཁྱེན་པས། །​མིག་གི་རྟག་ཆད་དག་ལ་འཛིན་མི་མངའ། །​བདག་ཀྱང་དེ་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་གྱུར་ནས། །​སྐྱེ་ཟད་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་མ་མཆིས་ཤོག །​གང་ཞིག་སྔོན་དང་ཕྱི་མཐའ་མ་རྟོགས་པས། །​དེས་ནི་འདོད་པ་དག་ལ་ཞེན་པ་སྐྱེད། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ནི་རབ་མཁྱེན་པས། །​དེ་སླད་འདོད་པ་དག་ལ་ཞེན་མི་མངའ། །​གང་ཞིག་ཡོད་མེད་མཐའ་ནི་མ་རྟོགས་པ། །​དེས་ནི་འདོད་པ་དག་ལ་ཞེན་པ་སྐྱེད། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ནི་རབ་མཁྱེན་པས། །​དེ་སླད་འདོད་པ་དག་ལ་ཞེན་མི་མངའ། །​གང་ཞིག་ཟད་དང་མི་ཟད་མ་རྟོགས་པ། །​དེས་ནི་འདོད་པ་དག་ལ་ཞེན་པ་སྐྱེད། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ནི་རབ་མཁྱེན་པས། །​དེ་སླད་འདོད་པ་དག་ལ་ཞེན་མི་མངའ། །​གང་ཞིག་འཇུག་དང་མི་འཇུག་མ་རྟོགས་པ། །​དེས་ནི་འདོད་པ་དག་ལ་ཞེན་པ་སྐྱེད། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་ནི་རབ་མཁྱེན་པས། །​དེ་སླད་འདོད་པ་དག་ལ་ཞེན་མི་མངའ། །​ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ཁོང་ཁྲོ་འཆབ་པ་དང་། །​གཡོ་སྒྱུ་ཕྲག་དོག་ང་རྒྱལ་ཁེངས་པ་དང་། །​སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་། །​བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས་འཛུམ་པ་མཛད་དེ། འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་བཀྱེའོ། །​འོད་ཟེར་དེས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཚད་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་སྣང་བར་བྱས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་ཏུ་ཕན་པ་དག་བྱས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ཉིད་དུ་ཐིམ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་འདུག་པའི་སྟན་ལས་ལངས་ནས། །​བླ་གོས་ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ཏེ། པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་བྱས་ཏེ། གུས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1746#UT22084-040-006-1746