Degé Kangyur volume 40, F.196.b

།བྱེད་པ་མེད་ཅིང་སེམས་ཡིད་མེད། །​གཞན་ཡང་ཇི་ལྟར་ནང་གི་ལུས། །​སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་བྱེད་མེད་ཀྱང་། །​དེ་ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི། །​སྒྲ་སྐད་དག་ནི་རབ་ཏུ་སྟོན། །​དེ་ལྟར་བྱེད་མེད་དབང་གིས་ན། །​ཁ་དོག་དཔག་མེད་འོད་བསྟན་ནས། །​མོས་པ་དག་ནི་ཇི་བཞིན་དུ། །​རེ་བ་དག་ནི་སྐོང་བར་མཛད། །རེས་འགའ་འོད་ཟེར་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་རྣམ་པ་གཉིས་བསྐྱེད་ནས། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡི། །​བྱེ་བྲག་ཡོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོན། །​རེས་འགའ་འོད་ཟེར་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་རྣམ་པ་གསུམ་བསྐྱེད་ནས། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡི། །​བྱེ་བྲག་ཡོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོན། །​རེས་འགའ་འོད་ཟེར་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་རྣམ་པ་བཞི་བསྐྱེད་ནས། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡི། །​བྱེ་བྲག་ཡོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོན། །​རེས་འགའ་འོད་ཟེར་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་རྣམ་པ་ལྔ་འབྱུང་བ། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡང་། །​ལས་གཙང་ལས་ནི་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​རེས་འགའ་འོད་ཟེར་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་རྣམ་པ་དྲུག་འབྱུང་བ། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡང་། །​ཐབས་མཁས་ལས་ནི་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​རེས་འགའ་འོད་ཟེར་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་རྣམ་པ་བདུན་འབྱུང་བ། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡང་། །​ལས་དགེ་ལས་ནི་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​རེས་འགའ་འོད་ཟེར་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་རྣམ་པ་བརྒྱད་འབྱུང་བ། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡང་། །​དགེ་བའི་ཆོས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​རེས་འགའ་འོད་ཟེར་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་རྣམ་པ་དགུ་འབྱུང་བ། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡང་། །ཚོགས་དག་ལས་ནི་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​རེས་འགའ་འོད་ཟེར་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་རྣམ་པ་བཅུ་འབྱུང་བ། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡང་། །​སྦྱིན་པ་ལས་ནི་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​རེས་འགའ་དངོས་པོ་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་ཉི་ཤུ་གང་འབྱུང་བ། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​རེས་འགའ་དངོས་པོ་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་སུམ་ཅུ་གང་བྱུང་བ། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡང་། །​བཟོད་པ་ལས་ནི་སྐྱེས་པ་ཡིན། །​རེས་འགའ་དངོས་པོ་གཅིག་ལས་ནི། །​ཁ་དོག་བཞི་བཅུ་གང་བྱུང་བ། །​སོ་སོར་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་ཡང་། །

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1707#UT22084-040-006-1707