Degé Kangyur volume 40, F.202.b

ཉི་ཟླ་དག་ནི་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །​གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་གདུགས་དེ་དག །​སེང་གེ་རིན་ཆེན་ཆུན་འཕྱང་ནི། །​བྱེ་བ་ཕྲག་ནི་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །​གསེར་སྐུད་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཡང་། །​བྱེ་བ་ཕྲག་ནི་བརྒྱད་ཅུ་དག །​ངོས་བཞི་དག་ནི་རབ་ཏུ་བརྒྱན། །​གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་དམ་པ་ནི། །​འདི་ལྟར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །​མུ་ཏིག་རིན་ཆེན་དྲ་བ་དག །​སྤེལ་མ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་བརྒྱན། །​འདི་ལྟ་བུ་ཡི་གདུགས་དག་གིས། །​སྐྱེད་མོས་ཚལ་ནི་ཀུན་ཏུ་གཡོགས། །​དེ་ཡི་སྟེང་དུ་གཞན་ཡང་ནི། །​པད་མ་སུ་མ་ན་དང་ནི། །​པད་མ་ཨ་ཏི་མུག་ཏ་ཀ། །​བཏང་བཟུང་ཞེས་ནི་བྱ་བ་དང་། །པད་མ་ཨུ་དུམ་བ་ར་དང་། །​པད་མ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་དང་། །​དེ་བཞིན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི། །​པད་མའི་གདུགས་ནི་ཚད་མེད་པ། །​རེ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཀྱང་ནི། །​རིན་ཆེན་དྲ་བ་འཚམ་པར་བྱས། །​གཞན་ཡང་གསེར་གྱི་སྐུད་པ་ལས། །​བྱས་པའི་གོས་དག་གིས་ཀྱང་ནི། །​བླ་རེ་དག་ཏུ་རབ་བྱས་ནས། །​དེ་ཡི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་པར་གཡོགས། །​གཞན་ཡང་ཙན་དན་རིན་ཆེན་ཁྲི། །​གསེར་དག་ལས་ནི་རྐང་བྱས་པ། །​དེ་ཡི་གྲངས་ཀྱང་བྱེ་བ་ཕྲག །​བརྒྱད་ཅུ་སྙེད་ནི་རབ་ཏུ་བཤམས། །​རིན་ཆེན་ཁྲི་ནི་དེ་དག་ལ། །​ཟབ་དར་དག་ལས་བྱས་པ་ཡི། །​སྟན་ནི་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ། །​དེ་ཡི་སྟེང་དུ་རབ་བརྒྱན་ཏོ། །​དེ་ཡི་ཚེ་ན་སེམས་ཅན་གྱི། །​རྣམ་པ་དག་ནི་ཇི་སྙེད་པ། །​སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་མན་ཆད་ཀྱང་། །​ཐམས་ཅད་དེར་ནི་འདུས་གྱུར་ནས། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལས་ནི། །​མདོ་སྡེ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་མཉན། །​ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་། །དྲི་ཟ་ཡི་ནི་རྒྱལ་པོ་དང་། །​ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་ལྷ་མ་ཡིན། །​དེ་དག་མདོ་སྡེ་འདི་ཐོས་ནས། །​རབ་ཏུ་དགའ་བའི་སེམས་སྐྱེས་པས། །​ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱད་སྟོང་གིས། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྔགས་བརྗོད་ནས། །​དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་། །​བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སྨོན་ལམ་བཏབ། །​ལྷ་དང་ཀླུ་དང་ལྷ་མ་ཡིན། །​དེ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །​ཡོངས་སུ་དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ནི། །​མེ་ཏོག་མན་དཱ་ར་བ་དང་། །​མུ་ཏིག་རིན་ཆེན་ལ་སོགས་པའི། །​ཆར་ཕབ་མཆོད་པ་རབ་ཏུ་བྱས། །​དེ་ཡི་ཚེ་ན་གཞན་ཡང་ནི། །​ལྷ་ཆེན་མཐུ་དང་གཟི་ལྡན་པ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh55.html?part=UT22084-040-006-1719#UT22084-040-006-1719