Degé Kangyur volume 39, F.68.b

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཤིང་ངེས་པའི་ཚིག་སྟོན་པར་གྱུར་པས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་སྣང་ལ་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡང་དབྱངས་ཀྱི་སྣང་བས་གོ་བར་བྱེད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་གནས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །​གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་བསྟན་དུ་མེད་པ་བསྐལ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་དུ་མར་དགེ་བའི་རྩ་བས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐོགས་པ་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་ཀུན་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་གྱི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལོན་པ། ཚངས་པར་སྤྱད་ནས་ཡུན་རིང་བ། འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ལ་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་བློས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཟད་དེ། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་གང་ཞིག་ངས་ད་ལྟར་ཁྱེད་ལ་རྣམ་པར་རིག་པར་བྱར་མེད་པ་དེ་ནི་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །​དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་དེ་ནི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། རྒྱུའི་སྒོ་དང་། སྒོ་ཚད་མེད་པ་དང་། སྒོ་དཔེ་མེད་པ་ཡིན། སྒོ་དེ་ནི་བསྟན་དུ་མེད་པ་ཡིན། སྒོ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལས་མངོན་པར་འཕགས་པ་ཡིན། སྒོ་དེ་ནི་ལྷ་དང་བཅས་པ་དང་། བདུད་དང་བཅས་པ་དང་། དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེར་བཅས་པའི་སྐྱེ་དགུའི་འཇིག་རྟེན་དང་ཐུན་མོང་དུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན། སྒོ་དེ་ནི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་སྒོ་དེས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བར་བྱེད་དེ། རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བར་བྱེད་ཅིང་རིམ་གྱིས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་རྣམ་པར་སྦྱང་བ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-517#UT22084-039-002-517