The Chapter Teaching the Purification of Boundless Gateways

Kangyur volume 39, F.46.a

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚད་མ་མཆིས་པ་དང་། དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་པ་རྣམས་ཀྱི་སླད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདག་ཕྱོགས་འགའ་ཞིག་ཡོངས་སུ་ཞུའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། དོན་མཐའ་ཡས་པ་ཤེས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་བརྩམས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་དག་གི་སླད་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདག་ཡོངས་སུ་ཞུའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། སེམས་དཔེ་མ་མཆིས་པ་རྣམས་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པར་ཤེས་པའི་དོན་ལ་སེམས་པ་རྣམས་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་པ་ཆེན་པོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་རྣམས་དང་། དོན་ཚད་མ་མཆིས་པ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྗེས་སུ་ཐོབ་པར་འཚལ་བ་རྣམས་དང་། སེང་གེའི་ཁྲི་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འཚལ་བ་རྣམས་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སེང་གེའི་ཁྲི་གདན་ལ་མངོན་པར་མཆིས་པ་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་གནོན་པ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་བརྩམས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ངེས་པའི་ཚིག་སྣ་ཚོགས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བརྩམས་པའི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་བགོས་པ་དེ་དག་གི་སླད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བདག་ཡོངས་སུ་ཞུ་བར་འཚལ་ལོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་གང་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་བགྱིད་པར་འཚལ་བ་རྣམས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཕྱུག་གིས་དབང་སྒྱུར་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་འཚལ་བ་རྣམས་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་ཐོགས་པ་མ་མཆིས་པའི་མི་འཇིགས་པའི་ཤེས་པ་རྗེས་སུ་ཐོབ་པར་འཚལ་བ་རྣམས་དང་།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-472#UT22084-039-002-472