Degé Kangyur volume 39, F.84.a

མི་དམིགས་པ་དེ་ལྟ་བུར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །​གང་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལྟ་བུར་ཤེས་པ་དེ་དག་གིས་ནི་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཤེས་པ་མེད་དོ། །​གང་དག་གིས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ཤེས་པ་དེ་དག་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཅིང་ལེན་པ་མེད་དོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ནམ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ལོག་པ་མེད་དོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་ལྟ་བུར་མོས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་སྤོབས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཞིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྣང་བ་ཐོབ་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མི་འཇིགས་པ་དག་གིས་བསྙེངས་པ་མི་མངའ་ཞིང་། ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་མི་འཇིགས་པ་མཆོག་གིས་བརྙེས་ཀྱང་ཆོས་འགའ་ཡང་འདྲེན་པར་ཡང་མི་མཛད། ཆོས་འགའ་ཡང་འཕེལ་བར་ཡང་མི་མཛད། ཉམས་པར་ཡང་མི་མཛད། ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་ཡང་མི་མཛད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གནས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གནས་པ་དང་། ཆོས་སྐྱོན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྐྱོན་མེད་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་སྐྱོན་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ཀུན་བརྟགས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ལས་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པའི་སྒོར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་རྣམས་ནི་ཆོས་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏེ། ལས་རྣམས་ཀྱང་མེད། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་མེད། རྒྱུ་འགོག་པ་ཡང་མེད། རྒྱུ་འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་ཡང་མེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པར་ཡང་མཛད་ལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་རྒྱུའི་དབང་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མེད་པར་ཡང་རྗོད་དེ། །​འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-548#UT22084-039-002-548