Degé Kangyur volume 39, F.71.a

དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་འགའ་ཡང་ཆོས་གང་དང་ཡང་ལྡན་པའམ་མི་ལྡན་པ་མེད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཡིན་ནོ། །​ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །​རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའོ། །​འོན་ཀྱང་བཤད་པ་བསྟན་པས་འདི་སྐད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའོ་ཞེས་ཐ་སྙད་འདོགས་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ལ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་རང་བཞིན་མེད་དོ། །​ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཅིང་སྟོང་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཅིང་སྟོང་པ་དེ་ནི་མཚན་ཉིད་གཅིག་སྟེ། མཚན་ཉིད་མེད་པས་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའམ། སྟོང་པར་གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའམ། སྟོང་པར་གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ནི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་འམ། རྣམ་པར་བྱང་བར་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །​ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་འམ། རྣམ་པར་བྱང་བར་མི་གནས། ཉེ་བར་མི་གནས། ཀུན་ཏུ་མི་གནས་སོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་གནས། ཀུན་དུ་མི་གནས། རབ་ཏུ་མི་གནས་ན་སེམས་ཅན་དག་ཇི་ལྟར་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པར་འགྱུར། དེ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་ཀྱེ་མ་འཇིག་རྟེན་གནས་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པས་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པར་གྱུར་པ་ལ་ལྟོས། ཀྱེ་མ་འཇིག་རྟེན་གནས་པ་འདི་ནི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་འཁོར་ལོ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞུགས་ཀྱང་གང་དུ་ཡང་ཞུགས་པ་མེད་ལ། ཞུགས་པ་མེད་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའི་འཆིང་བས་བཅིངས་པའོ། །​ཀྱེ་མ་སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ནམ་མཁའི་འཁོར་ལོ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཞུགས་ཀྱང་ནམ་མཁའ་ལ་ནི་འཁོར་ལོར་གདགས་པ་ཡང་མེད་དོ། །​ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ཆེན་པོས་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པར་གྱུར་ཀྱང་འདི་ལ་མ་རིག་པ་ཡང་མེད།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-522#UT22084-039-002-522