Degé Kangyur volume 39, F.66.a

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཀུན་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པས་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ནི་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་བྱས་པ། དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ། གཞལ་མེད་ཁང་ལ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་འགྱུར་ཞིང་སེམས་ཅན་དེར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱང་རབ་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ནས་བསྡུས་པ་འདི་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་རྣམས་ལ་སྟོན་པར་འགྱུར་ཏེ། རིན་པོ་ཆེ་དེས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ་འཐོབ་ཅིང་ཆོས་བླ་ན་མེད་པ་ཤེས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའི་མདོ་སྡེ་འདི་ནི་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་གྱི་གཟུངས་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལས་འབྱུང་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་གཟུངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཡང་ཉེ་བར་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་གཟུངས་ལས་འབྱུང་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སྒོ་རྣམ་པར་སྦྱང་བ་དང་། མདོ་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་ཚུལ་འདི་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །​མདོ་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྡུད་པར་བྱེད་པའི་གཟུངས་འདི་ནི་བྱེད་པ་མེད་པ། མི་འགྱུར་བ། མཐའ་མེད་པ། དབུས་མེད་པ། མཐར་ཐུག་པ་མེད་པ་སྟེ། གཟུངས་འདི་ནི་རྩོམ་པ་ཚད་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་འདི་ནི་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་སྤྱོད་དེ། བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་དེ་ནི་ཆོས་བསྟན་པ་འདི་ལ་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་རིམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་བརྗོད་པ་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གང་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འདུ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་འདི་རྗེས་སུ་རྟོགས་པ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་རབ་ཏུ་མ་ཆད་པ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་གནས་པ་མེད་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་འདོད་པ། གསང་སྔགས་དང་དགོངས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཉམས་པ་མེད་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་རྩོམ་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་ཞུགས་པ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-512#UT22084-039-002-512