Degé Kangyur volume 39, F.55.a

།བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་སྒོ་སྒོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་སྒོ་ལྟ་བུར་རྟོགས་ཤིང་ནམ་མཁའི་སྒོ་ལྟར་སྣང་བ་མེད་པར་གྱུར་པའོ། །​དེ་ལ་གང་སྐྱེ་བ་དང་། གང་འཇིག་པ་དེ་དག་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པས་ན་རྟོགས་པ་ཡང་མེད། ནུབ་པ་ཡང་མེད། ཀུན་བཟུང་བ་ཡང་མེད་པར་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀུན་གཟུང་བར་བྱའོ། །​གཟུང་བ་མེད་པ་དང་། སྤང་བ་མེད་པ་དང་། མཉམ་པ་མེད་པ་དང་། མི་མཉམ་པ་མེད་པ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་མོ་ཙམ་གྱི་ཆོས་ཀྱང་དམིགས་སུ་མེད་པའི་རྣམ་པའི་སྒོར་འཇུག་པ་འདི་ནི་རྣམ་པ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་རྣམ་པ་མེད་པ་རྣམ་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གང་ལ་ལུས་མེད་པ་དང་། ལུས་སུ་བཏགས་པ་མེད་པ་སྟེ། རྣམ་པ་མེད་པ་ནི་གང་ལ་མིང་གི་ཚོགས་མེད་པ་དང་། ཚིག་གི་ཚོགས་ཀྱིས་བཏགས་པ་མེད་པའོ། །​རྣམ་པ་མེད་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟར་རྣམ་པར་བསྒོམ་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་དོན་གྱི་ཚུལ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །​ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ནམ་མཁའ་མེད་པས་ན་ནམ་མཁའ་ཞེས་ཚིག་གི་ཚོགས་ཀྱིས་བཏགས་པའོ། །​འདི་ནི་གང་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཟུངས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། མ་རིག་པ་དང་རྗེས་སུ་འཐུན་པ། རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་པའི་སྒོའི་ཆོས་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། རྗེས་སུ་གཟུང་བ་དང་། རྩོད་པ་མེད་པ་དང་། རྨོངས་པ་མེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མ་དྲོས་པས་ཆར་གྱི་རྒྱུན་ཆེན་པོ་དང་། ཆུ་ཆེན་པོ་གཏོང་བ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པའི་གཟུངས་ཀྱི་གསང་ཚིག་གི་དགོངས་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །​བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་གཟུངས་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བའི་གསང་ཚིག་འདི་དག་ཇི་ལྟ་བུར་བསྟན་པ་ཡིན། དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གཟུངས་ཞེས་བགྱི་བ་ནི། ཆོས་རྣམས་དང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལ་མཁས་པའི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གཟུངས་ཞེས་བགྱི་བ་ནི་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ལས་ཀུན་འཛིན་པར་བགྱི་པ་ལགས་སོ། །​ཤེས་རབ་ཀྱི་གཏེར་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཀུན་འཛིན་པའི་གསང་ཚིག་གི་གཞི་འདི་དག་བསྟན་པ་དེའི་སླད་དུ་གཟུངས་ཞེས་བགྱི་བའི་གྲངས་སུ་མཆིའོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-490#UT22084-039-002-490