Degé Kangyur volume 39, F.97.a

།ཆོས་འདི་ལ་ནི་ལེགས་བསླབས་ནས། །​རྟག་ཏུ་བག་དང་ལྡན་པར་གྱིས། །​སྨོན་ལམ་དམ་པ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། །​གཙོ་བོར་རྟག་ཏུ་ཐོབ་གྱུར་ནས། །​བྱང་ཆུབ་རྟོགས་པར་འདོད་ན་ཡང་། །​ཆོས་འདི་དག་ལ་བསླབ་པར་གྱིས། །​མདོ་འདི་ལས་ནི་ངེས་སྨོས་པ། །​ཕྱག་རྒྱ་བླ་ན་མེད་པ་སྟེ། །​ཆོས་ཀུན་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཡི། །​གཟུངས་སུའང་བཤད་པ་འདི་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཟུངས་འདི་ཡི། །​ནང་དུ་འདུས་པར་རབ་ཏུ་བཤད། །​འདི་དག་ནམ་མཁའི་སྒོ་ཅན་ཏེ། །​མཐའ་ཡས་དོན་དུ་ལེགས་པར་དེས། །​ཆོས་འདི་དག་ལས་སྒོ་བསྟན་པ། །​སྒོ་ནི་ལེགས་པར་བརྗོད་པ་ཡིན། །​མཁས་པ་ཀུན་ཏུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར། །​གཟུངས་ནི་ཉེ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །​ཤེས་རབ་ངེས་པར་བསྟན་པ་འདི། །​ཆོས་ཀུན་འཛིན་པར་བྱེད་པ་སྟེ། །​མཁས་པ་ཀུན་ཏུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར། །​ཤེས་རབ་ཉེ་བར་གཟུང་བར་བྱ། །​རྣམ་གྲངས་འདིར་ནི་བསྟན་པ་དག །​སངས་རྒྱས་ཆོས་ཤེས་ཡང་དག་བྱ། །​བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བླ་ན་མེད། །​དོན་གྱིས་ཡང་དག་བརྗོད་པ་ཡིན། །​ཡེ་ཤེས་རབ་དབྱེ་མཁས་པ་ཡང་། །​འདི་ལས་ཡང་དག་བསྟན་པ་ཡིན། །​བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་དང་འཐུན་པའི་ཆོས། །​བླ་མེད་འདི་ལ་བསླབ་པར་གྱིས། །​བླ་མེད་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་ཡང་། །​ཆོས་འདི་ལས་ནི་ངེས་པར་བསྟན། །​ཐབས་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ནི། །​ཆོས་འདི་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་གྱིས། །​ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ནི་རང་བཞིན་འདི། །​ཉེ་བར་བསྟན་པ་བླ་ན་མེད། །​འདི་ལ་བསླབས་ནས་བདུད་རྩི་ཡི། །​དོན་འདི་ཡང་ནི་བཤད་པར་གྱིས། །མཁས་པ་གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །​ཡེ་ཤེས་ཆགས་པ་མེད་འདོད་པ། །​དེ་དག་དོན་འདི་ལ་བསླབས་ན། །​ཡེ་ཤེས་བླ་མེད་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​ངས་ཀྱང་སྔོན་ཆད་ཆོས་འདི་ལ། །​བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཚད་མེད་ཅིང་། །​གྲངས་མེད་དག་ཏུ་བསླབས་ནས་ནི། །​ཚུལ་འདི་ཞི་བར་གྱུར་པ་ཡིན། །​ངས་ནི་སྔོན་ཆད་སངས་རྒྱས་དག །​སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་མཉེས་པར་བྱས། །​དེ་ཕྱིར་བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས། །​འདི་ཀུན་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཡིན། །​ངས་ནི་ཁྱོད་དང་སེམས་ཅན་གྱི། །​ཚད་གཟུང་མེད་ཅིང་མཐའ་ཡས་པའི། །​དོན་ཆེན་བྱས་ཏེ་དེ་ལས་ནི། །​གཟུངས་འདི་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ཡིན།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh46.html?part=UT22084-039-002-574#UT22084-039-002-574