Tengyur catalogue


བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག། · bstan 'gyur dkar chag/


Sūcilipi


Historical and descriptive catalogue of the Degé Tengyur by its 18th century editor Zhuchen Tsültrim Rinchen (Toh 4569).

Texts: 1Published: 0In Progress: 0Not Begun: 1
Text
Toh 4569Not Started

Awaiting English title


བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག་ · bstan 'gyur dkar chag

Title variants

  • thams cad mkhyen pa chen po nyi ma'i gnyen gyi bka' lung spyi dang bye brag gi dgongs don ram par 'grel pa'i bstan bcos gangs can pa'i skad du 'gyur ro 'tshal gyi chos sbyin rgyun mi 'chad pa'i ngo mtshan 'phrul gyi phyi mo rdzogs ldan bskal pa'i bsod nams kyi sprin phung rgyas par dkrigs pa'i tshul las brtsams pa'i gtam ngo mtshar chu gter 'phel ba'i zla ba gsar pa
Translation not Started

Bookmarks