Politics and ethics


ཐུན་མོང་བ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། · thun mong ba lugs kyi bstan bcos/


Nītiśāstra


Indian treatises on civic and political management and secular morality (Toh 4328-4345)

Texts: 18Published: 0In Progress: 0Not Begun: 18
Text
Toh 4328Not Started

Awaiting English title


ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ · shes rab brgya pa zhes bya ba'i rab tu byed pa
prajnasataka-nama-prakarana
Translation not Started
Toh 4329Not Started

Awaiting English title


ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་རབ་སྡོང་པོ་ · lugs kyi bstan bcos shes rab sdong po
nitisastraprajnadanda
Translation not Started
Toh 4330Not Started

Awaiting English title


ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་སྐྱེ་བོ་གསོ་བའི་ཐིགས་པ་ · lugs kyi bstan bcos skye bo gso ba'i thigs pa
nitisastrajantuposanabindu
Translation not Started
Toh 4331Not Started

Awaiting English title


ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མཛོད་ · tshigs su bcad pa'i mdzod
gathakosa
Translation not Started
Toh 4332Not Started

Awaiting English title


ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་པ་ · tshigs su bcad pa brgya pa
satagatha
Translation not Started
Toh 4333Not Started

Awaiting English title


དྲི་མ་མེད་པའི་དྲིས་ལན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ · dri ma med pa'i dris lan rin po che'i phreng ba
vimalaprasnottararatnamala
Translation not Started
Toh 4334Not Started

Awaiting English title


ཙ་ན་ཀའི་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ · tsa na ka'i rgyal po lugs kyi bstan bcos
canakyanitisastra
Translation not Started
Toh 4335Not Started

Awaiting English title


ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ · lugs kyi bstan bcos
nitisastra
Translation not Started
Toh 4336Not Started

Awaiting English title


རྒྱ་མཚོས་བསྟན་པའི་མཚན་ · rgya mtshos bstan pa'i mtshan
samudrikavyanjanavarnana
Translation not Started
Toh 4337Not Started

Awaiting English title


མི་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པ་ · mi dpyad kyi bstan bcos bsdus pa
tanuvicaranasastrasamksepa
Translation not Started
Toh 4338Not Started

Awaiting English title


མིའི་མཚན་ཉིད་བརྟག་པ་རྒྱ་མཚོ་ · mi'i mtshan nyid brtag pa rgya mtsho
samudrika-nama-tanulaksanapariksa
Translation not Started
Toh 4339Not Started

Awaiting English title


འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ · 'jig rten dbang phyug las grub pa thob pa'i lo rgyus
lokesvarasiddhilabhapravrtti
Translation not Started
Toh 4340Not Started

Awaiting English title


ཙནྡྲ་གོ་མིའི་གཏམ་རྒྱུད་ · tsan+dra go mi'i gtam rgyud
candragomyakhyana
Translation not Started
Toh 4341Not Started

Awaiting English title


བི་ཁྱཱ་ཏ་དེ་བས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ · bi khyA ta de bas thugs rje chen po'i grub pa thob pa'i gtam rgyud

Title variants

  • vikhkyatadevamahakarunikasiddhilabhakhyana
Translation not Started
Toh 4342Not Started

Awaiting English title


ཤིང་བཟོ་བས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ · shing bzo bas grub pa thob pa'i gtam rgyud
vardhakisiddhilabhakhyana
Translation not Started
Toh 4343Not Started

Awaiting English title


བུད་མེད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ · bud med kyis grub pa thob pa'i gtam rgyud
narisiddhilabhakhyana
Translation not Started
Toh 4344Not Started

Awaiting English title


སུ་ཁ་དེ་བས་གྲུབ་པའི་ཐོབ་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ · su kha de bas grub pa'i thob pa'i gtam rgyud
sukhadevasiddhilabhakhyana
Translation not Started
Toh 4345Not Started

Awaiting English title


རྟའི་ཚེའི་རིག་བྱེད་ཤ་ལི་ཧོ་ཏྲས་བསྡུས་པ་ · rta'i tshe'i rig byed sha li ho tras bsdus pa
salihotriyasvayurvedasamhita
Translation not Started

Bookmarks