Technology and arts


བཟོ་རིག་པ། · bzo rig pa/


Śilpavidyā


Indian treatises on the graphic and manual arts, including iconometrics (Toh 4313-4327)

Texts: 15Published: 0In Progress: 0Not Begun: 15
Text
Toh 4313Not Started

Awaiting English title


དངུལ་ཆུ་གྲུབ་པའི་བསྟན་བཅོས་ · dngul chu grub pa'i bstan bcos
rasasiddhisastra
Translation not Started
Toh 4314Not Started

Awaiting English title


གསེར་འགྱུར་གྱི་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པ་ · gser 'gyur gyi bstan bcos bsdus pa
rasayanasastroddhrti
Translation not Started
Toh 4315Not Started

Awaiting English title


སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འགྲེལ་ · sku gzugs kyi mtshan nyid kyi rnam 'grel
pratibimbalaksanavivarana

Title variants

  • rdzogs pa'i sangs rgyas kyis gsungs pa'i sku gsugs kyi mtshan nyid kyi rnam 'grel
Translation not Started
Toh 4316Not Started

Awaiting English title


སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ · sku gzugs kyi tshad kyi mtshan nyid
pratibimbamanalaksana
Translation not Started
Toh 4317Not Started

Awaiting English title


གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ · grub thob brgyad cu'i mngon par rtogs pa
caturasitisiddhabhisamaya
Translation not Started
Toh 4318Not Started

Awaiting English title


ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་བཅུད་ལེན་ནད་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཤིང་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ · thams cad kyi dbang phyug gi bcud len nad thams cad 'joms shing lus kyi stobs rgyas par byed pa
sarvesvararasayanasarvarogaharasarirapustikara
Translation not Started
Toh 4319Not Started

Awaiting English title


སྤོས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་རེའུ་ཆར་བྱས་པ་ · spos kyi sbyor ba re'u char byas pa
astapadikrtadhupayoga
Translation not Started
Toh 4320Not Started

Awaiting English title


སྤོས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་རེའུ་ཆར་བྱས་པའི་ཐབས་བཤད་པ་ · spos kyi sbyor ba re'u char byas pa'i thabs bshad pa
astapadikrtadhupayogavidhanabhasya
Translation not Started
Toh 4321Not Started

Awaiting English title


ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་དྲང་སྲོང་གར་གས་ལྟས་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཙུག་ལག་ · thub pa chen po drang srong gar gas ltas kyi rnam par bstan pa zhes bya ba'i gtsug lag
Translation not Started
Toh 4322Not Started

Awaiting English title


གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབྱངས་འཆར་བ་ · g.yul las rnam par rgyal ba zhes pa'i rgyud kyi rgyal po dbyangs 'char ba
yuddhajaya-nama-tantrarajasvarodaya
Translation not Started
Toh 4323Not Started

Awaiting English title


ཚེའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གནོད་པ་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལས་ · tshe'i gnas skabs kyi 'bras bu gnod pa 'byung ba zhes bya ba'i las
ayuravasthaphalopadravodbhava
Translation not Started
Toh 4324Not Started

Awaiting English title


གཙུག་གི་ནོར་བུ་ · gtsug gi nor bu
cudamani
Translation not Started
Toh 4325Not Started

Awaiting English title


རྩེ་རྩིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ · rtse rtsis kyi 'bras bu gsal bar byed pa
ayurganitaphalaprakasa
Translation not Started
Toh 4326Not Started

Awaiting English title


དབྱངས་འཆར་བའི་དོན་བསྡུས་པ་ · dbyangs 'char ba'i don bsdus pa
svarodayarthasamgraha
Translation not Started
Toh 4327Not Started

Awaiting English title


དབྱངས་འཆར་བའི་དུས་སྦྱོར་གྱི་འབྲས་བུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ · dbyangs 'char ba'i dus sbyor gyi 'bras bu nye bar mkho ba
svarodayalagnaphalopadesa
Translation not Started

Bookmarks