Raviśrījñāna

  • Tib.: པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཉི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས།
  • Tib.: paN+Di ta chen po nyi ma dpal ye shes

First published 2021. Last updated 29th Jan 2024.

This knowledge base page is incomplete; biographical, historical, and other details have yet to be added. In the meantime, it is provided to allow readers to see a list of all the works attributed to this author.

Texts attributed to Raviśrījñāna

Title

A Commentary on [Anupamarakṣita’s] “Six-Branched Yoga”


སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་འགྲེལ་བ། · sbyor ba yan lag drug pa'i 'grel ba/
Ṣaḍaṅga­yoga­ṭīkā

Not Started
Toh 1368
20 pages

Annotations on Six-Branched Yoga called “Filled With Good Qualities”


རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་བརྗེད་བྱང་ཡོན་ཏན་གྱིས་འགེངས་པ་ཞེས་བྱ་བ། · rnal 'byor yan lag drug gi brjed byang yon tan gyis 'gengs pa zhes bya ba/
Guṇabharaṇī­nāma­ṣaḍaṅga­yoga­ṭippaṇī

Not Started
Toh 1388
51 pages

Annotations to “Reciting the Names of Mañjuśrī” called “Drops of Elixir”


འཕགས་པ་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་མདོར་བཤད་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ། · 'phags pa mtshan yang dag par brjod pa'i mdor bshad bdud rtsi'i thigs pa zhes bya ba/
Amṛta­kaṇikā­nāma­ārya­nāma­saṃgīti­ṭippaṇī

Not Started
Toh 1395
122 pages