Kukurāja

  • Tib.: སློབ་དཔོན་ཀུ་ཀུ་རཱ་ཛ།
  • Tib.: slob dpon ku ku rA dza

First published 2021. Last updated 29th Jan 2024.

This knowledge base page is incomplete; biographical, historical, and other details have yet to be added. In the meantime, it is provided to allow readers to see a list of all the works attributed to this author.

Texts attributed to Kukurāja

Title

An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Vajrasattva


དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་བའི་དོན་རྣམ་པར་དགོད་པ། · dpal rdo rje sems dpa'i gsang ba'i don rnam par dgod pa/
Śrī­vajrasattva­guhyārtha­dhara­vyūha

Not Started
Toh 1664
36 pages

An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Heruka


དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་གསང་བའི་དོན་རྣམ་པར་བཀོད་པ། · dpal he ru ka'i gsang ba'i don rnam par bkod pa/
Śrī­vajra­heruka­guhyārtha­dhara­vyūha

Not Started
Toh 1665
12 pages

An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Vairocana


དཔལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་གསང་བའི་དོན་རྣམ་པར་དགོད་པ། · dpal rnam par snang mdzad kyi gsang ba'i don rnam par dgod pa/
Śrīvairocanaguhyārthadhara­vyūha

Not Started
Toh 1666
10 pages

An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Padmanarteśvarī


དཔལ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གསང་བའི་དོན་རྣམ་པར་དགོད་པ། · dpal pad+ma gar gyi dbang phyug gi gsang ba'i don rnam par dgod pa/
Śrī­padmanarteśvara­guhyārtha­dharavyūha

Not Started
Toh 1667
11 pages

An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Vajraratnaprabhā


དཔལ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ཉི་མའི་གསང་བའི་དོན་རྣམ་པར་དགོད་པ། · dpal rdo rje rin chen nyi ma'i gsang ba'i don rnam par dgod pa/
Śrī­vajraratnaprabhā­guhyārtha­dharavyūha

Not Started
Toh 1668
11 pages

An Arrangement of the Secret Meaning of Glorious Sughoṭalalita


དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་གསང་བའི་དོན་རྣམ་པར་དགོད་པ། · dpal rta mchog rol pa'i gsang ba'i don rnam par dgod pa/
Śrī­sughoṭa­lalita­guhyārtha­dhara­vyūha

Not Started
Toh 1669
9 pages

Five Rituals for Entering into All Maṇḍalas


དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་ལྔ་པ། · dkyil 'khor thams cad kyi rjes su 'jug pa'i cho ga lnga pa/
Sarva­maṇḍalānusāreṇa pañca­vidhi

Not Started
Toh 1670
29 pages

A Maṇḍala Ritual for the “Glorious Union of All the Buddhas Tantra”


དཔལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག · dpal sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba'i dkyil 'khor gyi cho ga
Śrī­sarva­buddha­samayoga­maṇḍala­vidhi

Not Started
Toh 1671
48 pages