Conduct tantra


Caryātantra


Commentaries on tantras of the Conduct class (Toh 2662-2669).

Texts: 8 Translated: 0 In Progress: 0 Not Begun: 8
Title
Toh 2662

Awaiting English title


རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་པའི་དོན་ · rnam par snang mdzad mngon par rdzogs par byang chub pa'i rgyud kyi bsdus pa'i don
vairocanabhisambodhitantrapindartha
Not Started
Toh 2663

Awaiting English title


རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོའི་འགྲེལ་བཤད་ · rnam par snang mdzad mngon par byang chub pa'i rgyud chen po'i 'grel bshad
Not Started
Toh 2664

Awaiting English title


རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པར་གཏོགས་པའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ · rnam par snang mdzad chen po mngon par byang chub par gtogs pa'i mchod pa'i cho ga
mahavairocanabhisambodhisambaddhapujavidhi
Not Started
Toh 2665

Awaiting English title


རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ · rnam par snang mdzad kyi sgrub pa'i thabs kyi cho ga
Not Started
Toh 2666

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གསང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ལས་ཀུན་གྱི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ · 'jam dpal gsang ba'i rgyud kyi sgrub thabs dang las kun gyi gter zhes bya ba'i 'grel pa
manjusriguhyatantrasadhanasarvakarmanidhi-nama-tika
Not Started
Toh 2667

Awaiting English title


འཇམ་དཔལ་གསང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ · 'jam dpal gsang ba'i rgyud kyi dkyil 'khor gyi cho ga
manjusriguhyatantramandalavidhi
Not Started
Toh 2668

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ · bcom ldan 'das 'jam dpal dbyangs kyi khro bo gshin rje gshed po'i sbyin sreg gi cho ga
bhagavanmanjusrighosakrodhayamantakahomavidhi
Not Started
Toh 2669

Awaiting English title


ཁྲོ་བོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟོག་པ་གསང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · khro bo rnam par rgyal ba'i rtog pa gsang ba'i rgyud kyi rgya cher bshad pa
rodhavijayakalpaguhyatantratika
Not Started

Bookmarks