Sūtra commentary


མདོ་འགྲེལ། · mdo 'grel/


Sūtrānta


The Indian commentaries on a number of doctrinally important sūtras (other than those on the Perfection of Wisdom) (Toh 3981-4019)

Texts: 39 Translated: 0 In Progress: 0 Not Begun: 39
Title
Toh 3981

Awaiting English title


དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · dgongs pa nges par 'grel pa'i rnam par bshad pa
samdhinirmocanabhasya
Not Started
Toh 3982

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་འགྲེལ་པ་ · sangs rgyas rjes su dran pa'i 'grel pa
buddhanusrtivrtti
Not Started
Toh 3983

Awaiting English title


ཆོས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་འགྲེལ་པ་ · chos rjes su dran pa'i 'grel pa
dharmanusmrtivrtti
Not Started
Toh 3984

Awaiting English title


དགེ་འདུན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་བཤད་པ་ · dge 'dun rjes su dran pa'i bshad pa
samghanusmrtivyakhya
Not Started
Toh 3985 / 4552

Awaiting English title


སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · sA lu ljang pa'i tshig le'ur byas pa
salistambakakarika
Not Started
Toh 3986

Awaiting English title


སཱ་ལུ་ལྗང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · sA lu ljang pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo'i rgya cher bshad pa

Title variants

  • śālistambakamahāyānasūtraṭīkā

Not Started
Toh 3987

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · sangs rgyas rjes su dran pa'i rgya cher 'grel pa
buddhanusmrtitika
Not Started
Toh 3988

Awaiting English title


ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་པའི་བཤད་པ་ · tshigs su bcad pa gcig pa'i bshad pa
ekagathabhasya
Not Started
Toh 3989

Awaiting English title


སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · sgo drug pa'i gzungs kyi rnam par bshad pa
sanmukhidharanivyakhyana
Not Started
Toh 3990

Awaiting English title


འཕགས་པ་ཆོས་བཞི་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'phags pa chos bzhi pa'i rnam par bshad pa
arya-caturdharmakavyakhyana
Not Started
Toh 3991

Awaiting English title


ག་ཡ་མགོའི་རི་ཞེས་བྱ་བའི་མདོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · ga ya mgo'i ri zhes bya ba'i mdo'i rnam par bshad pa
gayasirsa-nama-sutravyakhyana
Not Started
Toh 3992

Awaiting English title


ག་ཡ་མགོའི་རི་མདོ་དང་སྤེལ་མར་བཤད་པ་ · ga ya mgo'i ri mdo dang spel mar bshad pa
gayasirsasutramisrakavyakhya
Not Started
Toh 3993

Awaiting English title


ས་བཅུ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · sa bcu pa'i rnam par bshad pa
dasabhumivyakhyana
Not Started
Toh 3994

Awaiting English title


བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · blo gros mi zad pas bstan pa rgya cher 'grel pa
aksayamatinirdesatika
Not Started
Toh 3995

Awaiting English title


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་པོའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ · rten cing 'brel bar 'byung ba dang po'i rnam par dbye ba bshad pa
pratityasamutpadadivibhangabhasya
Not Started
Toh 3996

Awaiting English title


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་པོ་དང་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བསྟན་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · rten cing 'brel bar 'byung ba dang po dang rnam par dbye ba bstan pa'i rgya cher bshad pa
pratityasamutpadadivibhanganirdesatika
Not Started
Toh 3997

Awaiting English title


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · sangs rgyas kyi sa'i rnam par bshad pa
buddhabhumivyakhyana
Not Started
Toh 3998

Awaiting English title


ས་བཅུའི་རྣམ་པར་བཤད་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · sa bcu'i rnam par bshad pa'i rnam par bshad pa
dasabhumivyakhyanavyakhyana
Not Started
Toh 3999

Awaiting English title


ས་བཅུའི་མདོ་སྡེའི་གླེང་གཞི་བཤད་པ་ · sa bcu'i mdo sde'i gleng gzhi bshad pa

Title variants

  • dasabhumisutranidanabhasya

Not Started
Toh 4000

Awaiting English title


རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · rnam par mi rtog par 'jug pa'i gzungs kyi rgya cher 'grel pa
avikalpapravesadharanitika
Not Started
Toh 4001

Awaiting English title


སཱ་ལུ་ལྗང་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · sA lu ljang pa rgya cher 'grel pa
salistambakatika
Not Started
Toh 4002

Awaiting English title


ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་བཤད་པ་ · tshigs su bcad pa gnyis pa'i bshad pa
gathadvayavyakhyana
Not Started
Toh 4003

Awaiting English title


འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མདོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · 'da' ka ye shes kyi mdo'i rnam par bshad pa
atyayajnanasutravyakhyana
Not Started
Toh 4004

Awaiting English title


འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་ · 'da' ka ye shes zhes bya ba theg pa chen po'i mdo'i 'grel pa
atyayajnana-nama-mahyanasutravrtti
Not Started
Toh 4005

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་འགྲེལ་པ་ · byang chub kyi ltung ba bshags pa'i 'grel pa

Title variants

  • bodhyapattidesanavrtti

Not Started
Toh 4006

Awaiting English title


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལྟུང་བ་བཤགས་པའི་འགྲེལ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པའི་རིམ་པ་ · byang chub kyi ltung ba bshags pa'i 'grel pa byang chub sems dpa'i bslab pa'i rim pa
bodhyapattidesanavrtti-bodhisattvasiksakrama
Not Started
Toh 4007

Awaiting English title


ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་བཤད་པ་ · las kyi sgrib pa rnam par sbyong ba'i cho ga bshad pa
tkarmavaranavisodhanavidhibhasya
Not Started
Toh 4008

Awaiting English title


ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་བྱ་བ་ · phung po gsum pa'i sgrub thabs zhes bya ba
triskandhasadhana
Not Started
Toh 4009

Awaiting English title


དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་འོད་སྲུངས་ཀྱི་ལེའུ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · dkon mchog brtsegs pa chen po chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa las 'od srungs kyi le'u rgya cher bshad pa

Title variants

  • maharatnakutadharmaparyayasatasahasrikakakasyapaparivartatika

Not Started
Toh 4010

Awaiting English title


ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་སྤྲོས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་གྲགས་པའི་ཕྲེང་བ་ · chos thams cad kyi rang bzhin mnyam pa nyid rnam par spros pa'i ting nge 'dzin gyi rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo'i 'grel pa grags pa'i phreng ba
sarvadharmasvabhavasamatavipancitasamadhiraja-nama-mahayanasutratikakirtimala
Not Started
Toh 4011

Awaiting English title


བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བཤད་སྦྱར་ · bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po chen po'i bshad sbyar
bhadracaryapraidhanamaharajanibandhana
Not Started
Toh 4012

Awaiting English title


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་དོན་ཀུན་བསྡུས་ · kun tu bzang po'i spyod pa'i smon lam gyi don kun bsdus
samantabhadracaryapranidhanarthasamgraha
Not Started
Toh 4013

Awaiting English title


བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po'i rgya cher 'grel pa
bhadracaryapranidhanarajatika
Not Started
Toh 4014

Awaiting English title


བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po'i rgya cher 'grel pa
bhadracaryapranidhanarajatika
Not Started
Toh 4015

Awaiting English title


བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་ · bzang po spyod pa'i smon lam gyi 'grel pa
bhadracaryapranidhanatika
Not Started
Toh 4016

Awaiting English title


དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ངེས་པར་འགྲེལ་པའི་མདོ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · dgongs pa zab mo nges par 'grel pa'i mdo rgya cher 'grel pa
samdhigambhiranirmocanasutratika
Not Started
Toh 4017

Awaiting English title


དམ་པའི་ཆོས་པུཎྜ་རཱི་ཀའི་འགྲེལ་པ་ · dam pa'i chos puN+Da rI ka'i 'grel pa
saddharmapundarikatika
Not Started
Toh 4018

Awaiting English title


ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་འགྲེལ་པ་ · lang kar gshegs pa'i 'grel pa
lankavataravrtti
Not Started
Toh 4019

Awaiting English title


ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོའི་འགྲེལ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་ · lang kar gshegs pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo'i 'grel pa de bzhin gshegs pa'i snying po'i rgyan
lankavatara-nama-mahayanasutravrttitathagatahrdayalamkara
Not Started

Bookmarks