Perfection of Wisdom


ཤེས་ཕྱིན། · shes phyin/


Prajñāpāramitā


The Indian treatises explaining and commenting on the various Perfection of Wisdom sūtras (Toh 3786-3823)

Texts: 38 Translated: 0 In Progress: 1 Not Begun: 37
Title
Toh 3786

Awaiting English title


མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · mngon rtogs rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa
abhisamayalamkara-nama-prajnaparamitopadesasastrakarika

Title variants

  • shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa

Not Started
Toh 3787

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa
pancavimsatisahasrikaprajnaparamitopaesasastrabhisamayalamkaravrtti
Not Started
Toh 3788

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i rnam par 'grel pa
pancavimsatisahasrikaprajnaparamitopadesasastrabhisamayalamkarakarikavarttika
Not Started
Toh 3789

Awaiting English title


འབུམ་དང་ཉི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་པ་དང་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ་གསུམ་དོན་མཐུན་པར་མངོན་རྟོགས་བརྒྱད་དུ་བསྟན་པ་ · 'bum dang nyi khri lnga stong pa dang khri brgyad stong pa gsum don mthun par mngon rtogs brgyad du bstan pa
astasahasrikaprajnaparamitavyakhyabhismayalamkaraloka
Not Started
Toh 3790

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa
pancavimsatisahasrikaprajnaparamita
Not Started
Toh 3791

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་བཤད་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་སྣང་བ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i bshad pa mngon par rtogs pa'i rgyan gyi snang ba
astasaharikaprajnaparamitavyakyabhisamayalamkaraloka
Not Started
Toh 3792

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ · bcom ldan 'das yon tan rin po che sdud pa'i tshigs su bcad pa'i dka' 'grel
bhagavadratnagunasancayagatha-nama-panjika
Not Started
Toh 3793

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i 'grel pa
abhisamayalamkara-nama-prajnaparamitopadesasastravrtti
Not Started
Toh 3794

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i 'grel pa rtogs par dka' ba'i snang ba zhes bya ba'i 'grel bshad
abhisamayalamkara-nama-prajnaparamitopadesasastravrtti-duravabodhaloka-nama-tika
Not Started
Toh 3795

Awaiting English title


མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པའི་བསྡུས་དོན་ · mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa'i bsdus don
abhisamayalamkaravrtti-pindartha
Not Started
Toh 3796

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཚིག་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i 'grel bshad tshig rab tu gsal ba
abhisamayalamkarakarikaprajnaparamitopadesasastratikaprasphutapada
Not Started
Toh 3797

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་བསྡུས་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa
prajnaparamitapindartha
Not Started
Toh 3798

Awaiting English title


སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ · sdud pa tshigs su bcad pa'i dka' 'grel
sancayagathapanjika
Not Started
Toh 3799

Awaiting English title


མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་གྲགས་པའི་ཆ་ · mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa grags pa'i cha
abhisamayalamkaravrtti-kirtikala
Not Started
Toh 3800

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མའི་ཕྲེང་བ་ · bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa shes rab sgron ma'i phreng ba
abhisamayalamkarabhagavatiprajnaparamitopadesasastravrttiprajnapradipavali
Not Started
Toh 3801

Awaiting English title


མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་འགྲེལ་པ་དག་ལྡན་ · mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i 'grel pa dag ldan
abhisamayalamkarakarikavrtti-suddhamati
Not Started
Toh 3802

Awaiting English title


སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · stong phrag brgya pa'i rnam par bshad pa
satasahasrikavyakhya
Not Started
Toh 3803

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་དཀའ་འགྲེལ་སྙིང་པོ་མཆོག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i dka' 'grel snying po mchog
astasahasrikaprajnaparamitapanjikasarottama
Not Started
Toh 3804

Awaiting English title


ཤེས་རབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་བསྡུས་སྒྲོན་མ་ · shes rabs kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus sgron ma
prajnaparamitapindarthapradipa
Not Started
Toh 3805

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པའི་འགྲེལ་པ་གནད་ཀྱི་ཟླ་བའི་འོད་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i 'grel pa gnad kyi zla ba'i 'od
astasahasrikaprajnaparamitavrttimarmakaumudi
Not Started
Toh 3806

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཛོད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mdzod kyi lde mig
prajnaparamiktakosatala
Not Started
Toh 3807

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འབུམ་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum pa rgya cher 'grel pa
satasahasrikaprajnaparamitabrhattika
Not Started
Toh 3808

Long Explanation of the Perfection of Wisdom in One Hundred Thousand, Twenty-five Thousand, and Eighteen Thousand Lines


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འབུམ་པ་དང་ཉི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་པ་དང་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། · shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum pa dang nyi khri lnga stong pa dang khri brgyad stong pa'i rgya cher bshad pa/
satasahasrikapancavimsatisahasrikastadasashasrikaprajnaparamitabrhattika

Title variants

  • yum gsum gnod ’joms

In progress
Toh 3809

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་བསྡུས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin ma bsdus pa'i tshig le'ur byas pa
prajnaparamitasamgrahakarika
Not Started
Toh 3810

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་བསྡུས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin ma bsdus pa'i tshig le'ur byas pa'i rnam par 'grel pa
prajnaparamitasamgrahakarikavivarana
Not Started
Toh 3811

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་མན་ངག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · bcom ldan 'das ma'i man ngag gi rjes su 'brang ba zhes bya ba'i rnam par bshad pa
bhagavatyamnayanusarini-nama-vyakhya
Not Started
Toh 3812

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་བསྡུས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་པ་ · bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa'i tshigs su bcad pa dgu pa
bhagavatiprajnaparamitanavaslokapindartha
Not Started
Toh 3813

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་བསྡུས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa'i tshigs su bcad pa dgu pa'i rgya cher bshad pa
bhagavatiprajnaparamitanavaslokapindartha-tika
Not Started
Toh 3814

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བདུན་བརྒྱ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa'i rgya cher 'grel pa
saptasatikaprajnaparamitatika
Not Started
Toh 3815

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བདུན་བརྒྱ་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa rgya cher bshad pa
saptasatikaprajnaparamitatika
Not Started
Toh 3816

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་དོན་བདུན་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa'i don bdun gyi rgya cher 'grel pa
bhagavatiprajnaparamitavajracchedikasaptarthatika
Not Started
Toh 3817

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa'i rgya cher 'grel pa
prajnaparamitavajracchedikatika
Not Started
Toh 3818

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i rgya cher bshad pa
prajnaparamitahrdayatika
Not Started
Toh 3819

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i rnam par bshad pa
prajnaparamitahrdayavyakhya
Not Started
Toh 3820

Awaiting English title


བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་དོན་གྱི་སྒྲོན་མ་ · bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i 'grel pa don gyi sgron ma
bhagavatiprajnaparamitahrdayatikarthapradipa
Not Started
Toh 3821

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po rgya cher 'grel pa
prajnaparamitahrdayatika
Not Started
Toh 3822

Awaiting English title


ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོའི་དོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ · shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i don yongs su shes pa
prajnaparamitahrdayarthapariijnana
Not Started
Toh 3823

Awaiting English title


ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ · shes rab snying po'i rnam par bshad pa
prajnahrdayavyakhya
Not Started

Bookmarks