Compendium of Incantations


གཟུངས་འདུས། · gzungs 'dus/


Dhāraṇī


The actual collection of 249 dhāraṇī texts (Toh 846-1093).

Texts: 249 Translated: 1 In Progress: 12 Not Begun: 236
Title
Toh  846 (1)

The Three Part Invitation Tantra


སྤྱན་འདྲེན་རྒྱུད་གསུམ་པ། · spyan 'dren rgyud gsum pa/
[no Sanskrit title]
In progress
Toh  847 (2) / 145

The Dhāraṇi of the Jewel Torch


དཀོན་མཆོག་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས། · dkon mchog ta la la'i gzungs/
ratnolkadhāraṇīsūtra

Title variants

 • 'phags pa dkon mchog ta la la'i gzungs zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryaratnolkanāma­dhāraṇī­mahāyānasūtra
 • dkon mchog sgron me’i mdo

In progress
Toh  848 (3) / 522

The Dhāraṇi of the Torch of Gnosis


ཡེ་ཤེས་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས། · ye shes ta la la'i gzungs/
jñānolkadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ye shes ta la la zhes bya ba'i gzungs 'gro ba thams cad yongs su sbyong ba/
 • āryajñānolkonāma­dhāraṇīsarva­gatipariśodhanī

In progress
Toh  849 (4) / 674

The Sūtra of Immeasurable Life and Gnosis


ཚེ་མདོ། · tshe mdo/
aparimitāyurjñānamahāyānasūtra

Title variants

 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāparimitāyurjñāna­nāmamahāyānasūtra

In progress
Toh  850 (5) / 676

The Incantation, The Essence of Immeasurable Life and Gnosis


ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po'i gzungs/
aparimitāyurjñānahṛdayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa tshe dang ye shes dpag tu med pa'i snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāparimitāyurjñāna­hṛdaya­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  851 (6) / 679

The Incantation, Immeasurable Praise of Good Qualities


ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གཟུངས། · yon tan bsngags pa dpag tu med pa'i gzungs/
aparamitaguṇānuśāṃsānāmadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa yon tan bsngags pa dpag tu med pa zhes bya ba'i gzungs
 • āryāparamita­guṇānuśānsa­nāmadhāraṇī
 • [Skt. translates as "The Incantation, Praise of Immeasurable Good Qualities"]

In progress
Toh  852 (7) / 270

The Sūtra of the Seven Buddhas


སངས་རྒྱས་བདུན་པའི་མདོ། · sangs rgyas bdun pa'i mdo/
saptabuddhakamahāyānasūtra

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas bdun pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryasaptabuddhaka­nāmamahāyānasūtra

In progress
Toh  853 (8) / 273 / 511

The Sūtra of the Twelve Buddhas


སངས་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་པའི་མདོ། · sangs rgyas bcu gnyis pa'i mdo/
dvādaśabuddhakasūtra

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas bcu gnyis pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryadvādaśabuddhaka­nāmamahāyānasūtra

In progress
Toh  854 (9) / 514

The Incantation, the Essence of the Buddhas — A Dharma Discourse


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། · sangs rgyas kyi snying po'i gzungs kyi chos kyi rnam grangs/
buddhahṛdayadhāraṇīdharmaparyāya

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs kyi chos kyi rnam grangs/
 • āryabuddhahṛdaya­nāma­dhāraṇīdharmaparyāya

In progress
Toh  855 (10) / 515

The Incantation, the Essence of the Buddhas


སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · sangs rgyas kyi snying po'i gzungs/
buddhahṛdayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabuddhahṛdayanāmadhāraṇī

In progress
Toh  856 (11) / 513

The Incantation that has the Attributes of All Buddhas


སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པའི་གཟུངས། · sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa'i gzungs/
sarvabuddhāṅgavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvabuddhāṅgavatīnāmadhāraṇī

In progress
Toh  857 (12) / 518

The Incantation, the Sandalwood Branch


ཙན་དན་གྱི་ཡན་ལག་གི་གཟུངས། · tsan dan gyi yan lag gi gzungs/
candanāṅgadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa tsan+dan gyi yan lag ces bya ba'i gzungs/
 • āryacandanāṅganāmadhāraṇī

Not Started
Toh  858 (13) / 528

The Incantation, the Supreme Lamp


སྒྲོན་མ་མཆོག་གི་གཟུངས། · sgron ma mchog gi gzungs/
agrapradīpadhāraṇīvidyā

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po sgron ma mchog gi gzungs/
 • āryāgrapradīpadhāraṇīvidyārāja

Not Started
Toh  859 (14) / 569

The Incantation of Abhiṣecanī


དབང་བསྐུར་བའི་གཟུངས། · dbang bskur ba'i gzungs/
abhiṣecanīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dbang bskur ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryābhiṣecanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  860 (15) / 533

The Incantation, the Essence of Śākyamuni


ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · shAkya thub pa'i snying po'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shAkya thub pa'i snying po'i gzungs/

Not Started
Toh  861 (16) / 534

The Incantation, the Essence of Vairocana


རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · rnam par snang mdzad kyi snying po'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rnam par snang mdzad kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  862 (17)

The Incantation, the Essence of the Tathāgata of Medicine


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྨན་གྱི་བླའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · de bzhin gshegs pa sman gyi bla'i snying po'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  863 (18) / 652

The Incantation of the Bodhisattva “Supreme Conqueror”


རྒྱལ་བའི་བླ་མའི་གཟུངས། · rgyal ba'i bla ma'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rgyal ba'i bla ma'i gzungs/

Not Started
Toh  864 (19) / 677

The Incantation of Amitābha


སྣང་མཐའི་གཟུངས་སྔགས། · snang mtha'i gzungs sngags/
amitābhadhāraṇīmantra

Title variants

 • bcom ldan 'das snang ba mtha' yas kyi gzungs sngags/
 • bhagavadamitābhadhāraṇīmantra

Not Started
Toh  865 (20)

The Incantation of the Buddha Vairocana


སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་གཟུངས། · sangs rgyas rnam par snang mdzad kyi gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  866 (21) / 539

The Incantation of Padmanetra


པདྨའི་སྤྱན་གྱི་གཟུངས། · pad+ma'i spyan gyi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa pad+ma'i spyan zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  867 (22) / 678

Calling Amitābha to Mind


སྣང་མཐའ་རྗེས་སུ་དྲན་པ། · snang mtha' rjes su dran pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • snang ba mtha' yas rjes su dran pa/

Not Started
Toh  868 (23) / 535

Recollecting the Names of Candraprabha


ཟླ་འོད་ཀྱི་མཚན་རྗེས་དྲན། · zla 'od kyi mtshan rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa/

Not Started
Toh  869 (24) / 536

Recollecting the Common Essence of the Tathāgatas


དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྱིའི་སྙིང་པོ་རྗེས་དྲན། · de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • de bzhin gshegs pa'i spyi'i snying po rjes su dran pa'i gzungs/

Not Started
Toh  870 (25) / 537

Recollecting the Names of the Buddha Śikhin


སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་གྱི་མཚན་རྗེས་དྲན། · sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes dran/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • sangs rgyas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes su dran pa'i gzungs/

Not Started
Toh  871 (26) / 517

The Incantation, the Stainless


དྲི་མེད་གཟུངས། · dri med gzungs/
vimaladhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryavimalanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  872 (27) / 542

The Incantation known as “Distinctive”


ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གཟུངས། · khyad par can gyi gzungs/
viśeṣavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa khyad par can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaviśeṣavatīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  873 (28) / 532

The Hundred and Eight Names of Lord Buddha Along with the Incantation


སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་སྔགས་དང་བཅས་པ། · sangs rgyas kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
buddhabhagavadaṣṭaśatanāmadhāraṇī

Title variants

 • sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa /
 • [Note: this and the following eight dhāraṇī (Toh. 873-881) give series of 108 names for the Buddha and eight bodhisattvas. The Sanskrit titles are not found here but in the duplicate texts in the Action Tantra section. The placement of nāma (name) in the titles varies and is questionable in many; the longer titles are to be understood as “The 108 names of ‚Ķ along with the dhāraṇī”.]

Not Started
Toh  874 (29) / 634

The Incantation of the Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིཨི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · spyan ras gzigs kyii mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
avalokiteśvarāṣṭottara­śataka­nāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryāvalokiteśvarāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  875 (30) / 635

The Incantation of the Hundred and Eight Names of Maitreya


བྱམས་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
maitreyanāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇī­mantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamaitreya­nāmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇī­mantrasahitam

Not Started
Toh  876 (31) / 636

The Incantation of the Hundred and Eight Names of Khagarbha


ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
khagarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryakhagarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • [Note: the bodhisattva Khagarbha = Ākāśagarbha]

Not Started
Toh  877 (32) / 637

The Incantation of the Hundred and Eight Names of Samantabhadra


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
samantabhadrāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasamanta­bhadrāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  878 (33) / 638

The Incantation of the Hundred and Eight Names of Vajrapāṇi


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · phyag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
vajrapāṇyaṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa phyag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryavajrapāṇyaṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  879 (34) / 639

The Incantation of the Hundred and Eight Names of Youthful Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · 'jam dpal gzhon nur gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
mañjuśrī­kumārabhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇī­mantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gzhon nur gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryamañjuśrī­kumārabhūtāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇī­mantrasahitam

Not Started
Toh  880 (35) / 640

The Incantation of the Hundred and Eight Names of Sarvanīvaraṇaviṣkambhin


སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · sgrib pa rnam sel gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
sarvanīvaraṇa­viṣkambhināmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • 'phags pa sgrib pa thams cad rnam par sel ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
 • āryasarvanīvaraṇa­viṣkaṃbhināmāṣṭottara­śatakaṃ dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  881 (36) / 641

The Incantation of the Hundred and Eight Names of Kṣitigarbha


སའི་སྙིང་པོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའི་གཟུངས་སྔགས། · sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa'i gzungs sngags/
kṣitigarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Title variants

 • kṣitigarbhāṣṭottaraśatakanāma dhāraṇīmantrasahitam
 • āryakṣitigarbhāṣṭottara­śatakanāma dhāraṇīmantrasahitam

Not Started
Toh  882 (37) / 644

The Sūtra of the Eight Maṇḍalas


དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་པའི་མདོ། · dkyil 'khor brgyad pa'i mdo/
aṣṭamaṇḍalakamahāyānasūtra

Title variants

 • 'phags pa dkyil 'khor brgyad pa zhes bya ba'i the pa chen po'i mdo/
 • āryāṣṭamaṇḍalakanāmamahāyānasūtra

Not Started
Toh  883 (38) / 507

The Incantation of the Secret Relics


གསང་བ་རིང་བསྲེལ་གྱི་གཟུངས། · gsang ba ring bsrel gyi gzungs/
sarvatathāgatādhiṣṭhāna­hṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇīsūtra

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs kyi snying po gsang ba ring bsrel gyi za ma tog ces bya ba'i gzungs theg pa chen po'i mdo/
 • āryasarva­tathāgatādhiṣṭhāna­hṛdaya­guhyadhātukaraṇḍa­nāmadhāraṇī­mahāyānasūtra

Not Started
Toh  884 (39) / 601

The Incantation of the Reliquary


མཆོད་རྟེན་གྱི་གཟུངས། · mchod rten gyi gzungs/
sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaitya­dhāraṇī

Title variants

 • shes pas thams cad mthar phyin par grub pa'i mchod rten zhes bya ba'i gzungs/
 • sarvaprajñāntapāramitā­siddhacaitya­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  885 (40) / 506

The Incantation of the Sovereign Practice of the Supreme Secret Found Especially in the Great Jewel Palace


ནོར་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་གཟུངས། · nor chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i gzungs/
mahāmaṇivipulavimāna­supratiṣṭhitaguhya­paramarahasyakalparāja­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor bu chen po rgyas pa'i gzhal med khang shin tu rab tu gnas pa gsang ba dam pa'i gsang ba'i cho ga zhib mo'i rgyal po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmaṇivipulavimāna­supratiṣṭhitaguhya­paramarahasyakalparāja­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  886 (41) / 516

The Incantation, the Heap of Flowers


མེ་ཏོག་བརྩེགས་པའི་གཟུངས། · me tog brtsegs pa'i gzungs/
puṣpakūṭadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa me tog brtsegs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryapuṣpakūṭanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  887 (42) / 523

The Incantation, Lord of the Earth


སའི་དབང་པོའི་གཟུངས། · sa'i dbang po'i gzungs/
mahāmahīndradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sa'i dbang po chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahāmahīndranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  888 (43) / 529

The Great Incantation


གཟུངས་ཆེན་པོ། · gzungs chen po/
mahādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gzungs chen po/
 • āryamahādhāraṇī

Not Started
Toh  889 (44) / 680

Essence of Sukhāvatī


བདེ་ལྡན་གྱི་སྙིང་པོ། · bde ldan gyi snying po/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  890 (45) / 643

The Incantation of the Promise Made by Maitreya


བྱམས་པས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · byams pas dam bcas pa'i gzungs/
maitreyapratijñādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa byams pas dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs
 • āryamaitreyapratijñānāmadhāraṇī
 • [Note: Degé has maitreyapratijñādhāraṇī]

Not Started
Toh  891 (46).

The Incantation of Sarvanīvaraṇaviṣkambhin


སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ་གྱི་གཟུངས། · sgrib pa rnam par sel gyi gzungs/
āvaraṇaviśkambhidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgrib pa rnam par sel ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvaraṇaviśkambhināmadhāraṇī

Not Started
Toh  892 (47) / 545

The Incantation, That Which Was Spoken by Mañjuśrī Himself


འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa'i gzungs/
mañjuśrīsvākhyātadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrīsvākhyātanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  893 (48) / 546

The Incantation, The Curse of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱིས་དམོད་བཙུགས་པའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyis dmod btsugs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyis dmod btsugs pa zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  894 (49) / 548

The Names of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན། · 'jam dpal gyi mtshan/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan/

Not Started
Toh  895 (50) / 549

The Incantation, Mañjuśrī’s Increasing of Insight and Intelligence


འཇམ་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ་དང་བློ་འཕེལ་བའི་གཟུངས། · 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba'i gzungs/
mañjuśrī­bhaṭṭārakaprājñā­buddhivardhana­dhāraṇī

Title variants

 • rje btsun 'phags pa 'jam dpal gyi shes rab dang blo 'phel ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamañjuśrī­bhaṭṭārakaprājñā­buddhivardhana­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  896 (51) / 550

The Way of the Single Letter Mantra of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་གྱི་སྔགས་ཡི་གེ་འབྲུ་གཅིག་པའི་ཆོ་ག · 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa 'jam dpal gyi sngags yi ge 'bru gcig pa'i cho ga
 • 'jam dpal gyi yi ge 'bru gcig pa'i gzungs/

Not Started
Toh  897 (52) / 691

The Incantation of the Thousand-Armed, Thousand-Eyed, Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གཟུངས། · spyan ras gzigs phyag stong spyan stong gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa byang chub sems dpa' spyan ras gzigs dbang phyug phyag stong spyan stong dang ldan pa thogs pa mi mnga' ba'i thugs rje chen po'i sems rgya cher yongs su rdzogs pa zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  898 (53) / 692

The Incantation, The Wish-Fulfilling Wheel of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs yid bzhin 'khor lo'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gsang ba'i mdzod thogs pa med pa'i yid bzhin gyi 'khor lo'i snying po zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  899 (54) / 693

The Incantation of the Eleven-Faced Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i gzungs/
avalokiteśvaraikādaśamukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal bcu gcig pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaraikādaśa­mukha­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  900 (55) / 705

The Hundred and Eight Names of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
avalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • āryāvalokiteśvarasya nāmāṣṭaśatakam

Not Started
Toh  901 (56) / 682

The Sūtra, The Essence of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོའི་མདོ། · don yod zhags pa'i snying po'i mdo/
amoghapāśahṛdayasūtra

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryāmoghapāśahṛdaya­nāmamahāyānasūtra

Not Started
Toh  902 (57) / 688

Incantation of the Ten Grounds


ས་བཅུ་པའི་གཟུངས། · sa bcu pa'i gzungs/
daśabhūmidhāraṇī
Not Started
Toh  903 (58) / 687

The Incantation, Fulfilling the Six Perfections of Amoghapāśa


དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་གཟུངས། · don yod zhags pa'i phar phyin drug yongs rdzogs kyi gzungs/
amoghapāśa­pāramitāṣaṭparipūraka­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa don yod zhags pa'i pha rol tu phyin pa drug yongs su rdzogs par byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāmoghapāśa­pāramitāṣaṭparipūraka­nāmadhāraṇī
 • [Note: translated following the Tibetan. Skt. placement of ṣaṭ is questionable.]

Not Started
Toh  904 (59) / 699

The Incantation of Samantabhadra


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གཟུངས། · kun tu bzang po'i gzungs/
samantabhadradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa kun tu bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasamantabhadranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  905 (60) / 697

The Incantation of Nīlakaṇṭha


ནཱི་ལ་ཀཎྛའི་གཟུངས། · nI la kaN+Tha'i gzungs/
nīlakaṇṭhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nI la kaN+Tha zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlakaṇṭhanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  906 (61) / 733

The Incantation of Avalokiteśvara Hayagrīva


སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཧ་ཡ་གྲཱི་བའི་གཟུངས། · spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs/
avalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug ha ya grI ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī

Not Started
Toh  907 (62) / 772

The Incantation of Mekhalā


མེ་ཁ་ལའི་གཟུངས། · me kha la'i gzungs/
mekhaladhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa me kha la zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamekhalanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  908 (63) / 698

The Incantation, Undeterred Through Compassion


སྙིང་རྗེས་མི་བཤོལ་བའི་གཟུངས། · snying rjes mi bshol ba'i gzungs/
karuṇānāvṛttadhāraṇī

Title variants

 • snying rjes mi bshol ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakaruṇānāvṛttanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  909 (64) / 725

The Incantation, Mother of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡུམ་གི་གཟུངས། · spyan ras gzigs yum gi gzungs/
avalokiteśvaramātādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāvalokiteśvaramātānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  910 (65) / 696

The Incantation of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གཟུངས། · spyan ras gzigs kyi gzungs/
avalokiteśvaradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs zhes bya ba/
 • āryāvalokiteśvaranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  911 (66) / 695

The Essence of Avalokiteśvara


སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྙིང་པོ། · spyan ras gzigs kyi snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa spyan ras gzigs kyi snying po/

Not Started
Toh  912 (67)

The Incantation of the Promise Made by [Lokeśvara] Siṃhanāda


སེངྒེ་སྒྲས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · seng+ge sgras dam bcas pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  913 (68) / 603

The Incantation of the Apex of Compassion


སྙིང་རྗེའི་མཆོག་ཀྱི་གཟུངས། · snying rje'i mchog kyi gzungs/
karuṇāgradhāraṇī

Title variants

 • snying rje'i mchog ces bya ba'i gzungs/
 • karuṇāgranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  914 (69) / 140 / 525

The Incantation for Achieving the Boundless Gate


སྒོ་མཐའ་ཡས་པས་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས། · sgo mtha' yas pas sgrub pa'i gzungs/
anantamukhasādhakadhāraṇī [but see variants below]

Title variants

 • 'phags pa sgo mtha' yas pa sgrub pa zhes bya ba'i gzungs
 • āryānantamukhasādhakanāmadhāraṇī
 • anantamukhanirhāradhāraṇī [attested, see Inagaki 1999]

Not Started
Toh  915 (70) / 614

The Incantation, The Excellent Method


སྒོ་བཟང་པོའི་གཟུངས། · sgo bzang po'i gzungs/
sumukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgo bzang po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasumukhanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  916 (71) / 141 / 526

The Incantation of the Six Gates


སྒོ་དྲུག་པའི་གཟུངས། · sgo drug pa'i gzungs/
ṣaṇmukhadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sgo drug pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaṣaṇmukhanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  917 (72) / 575

The Six-Syllable Spell


ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས། · yi ge drug pa'i rig sngags/
ṣaḍakṣaravidyā

Title variants

 • 'phags pa yi ge drug pa'i rig sngags/
 • āryaṣaḍakṣaravidyā

Not Started
Toh  918 (73) / 143 / 611

The Two Stanza Incantation


ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའི་གཟུངས། · tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs/
gāthādvayadhāraṇī
Not Started
Toh  919 (74) / 707

Incantation for a Beautiful Slender Physique


ལུས་ཀྱི་དབྱིབས་མཛེས་ཀྱི་གཟུངས། · lus kyi dbyibs mdzes kyi gzungs/
rucirāṅgayaṣṭidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lus kyi dbyibs mdzes zhes bya ba'i gzungs/
 • āryarucirāṅgayaṣṭināmadhāraṇī

Not Started
Toh  920 (75) / 509

The Incantation of the One Hundred Thousand Ornaments of the Essence of Awakening


བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱན་འབུམ་གྱི་གཟུངས · byang chub kyi snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs
bodhigarbhālaṃkāralakṣadhāraṇī
Not Started
Toh  921 (76) / 602

The Incantation that Makes Erecting One Reliquary Like Erecting Ten Million


མཆོད་རྟེན་གཅིག་བཏབ་ན་བྱེ་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུངས། · mchod rten gcig btab na bye ba btab par 'gyur ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  922 (77) / 574

The Incantation of Cūḍāmaṇi


གཙུག་གི་ནོར་བུའི་གཟུངས། · gtsug gi nor bu'i gzungs/
cūḍāmaṇidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gtsug gi nor bu zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacūḍamaṇināmadhāraṇī

Not Started
Toh  923 (78) / 612

The Incantation, The Arm Bracelet Atop the Standard


རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་གྱི་གཟུངས། · rgyal mtshan rtse mo'i dpung rgyan gyi gzungs/
dhvajāgrakeyūradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rgyal mtshan gyi rtse mo'i dpung rgyan ces bya ba'i gzungs/
 • āryadhvajāgrakeyūranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  924 (79) / 633

The Incantation Known as “Golden”


གསེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། · gser can zhes bya ba'i gzungs/
kāñcanavatī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gser can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakāñcavatīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  925 (80) / 609

The Incantation that Confers Fearlessness


མི་འཇིགས་པ་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པའི་གཟུངས། · mi 'jigs pa rab tu sbyin pa'i gzungs/
sarvābhayapradā dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa thams cad la mi 'jigs pa rab tu sbyin pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvābhayapradānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  926 (81) / 608

The Incantation that Purifies All Hindrances


བར་གཅོད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · bar gcod rnam par sbyong ba'i gzungs/
sarvāntarāyikaviśodhanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvāntarāyika­viśodhanī­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  927 (82) / 610

The King of Spells of Dramiḍa


འགྲོ་ལྡིང་བའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། · 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po/
dramiḍavidyārāja

Title variants

 • 'phags pa 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po/
 • āryadramiḍavidyārāja

Not Started
Toh  928 (83) / 708

Aparājitā, who Grants Fearlessness


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པ། · gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa/
abhayapradāparājitā

Title variants

 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa zhes bya ba/
 • āryābhayapradā nāmāparājitā

Not Started
Toh  929 (84) / 607

The Unsurpassed Garland of Aparājitā


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ། · gzhan gyis mi thub pa'i rin po che'i phreng ba/
ratnamālāparājitā

Title variants

 • 'phags pa gzhan gyis mi thub pa'i rin po che'i phreng ba zhes bya ba/
 • āryaratnamālānāmāparājita

Not Started
Toh  930 (85) / 710

The Incantation “The Thousandfold”


སྟོང་འགྱུར་གྱི་གཟུངས། · stong 'gyur gyi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • stong 'gyur zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  931 (86) / 541

The Incantation for Deliverance from the Eight Types of Fear


འཇིགས་བརྒྱད་སྒྲོལ་པའི་གཟུངས། · 'jigs brgyad sgrol pa'i gzungs/
aṣṭamahābhayatāraṇī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'jigs pa chen po brgyad las sgrol pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāṣṭamahābhayatāraṇīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  932 (87) / 576

The Incantation of the Perfection of Wisdom in a Hundred Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag brgya pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa'i gzungs/

Not Started
Toh  933 (88) / 577

The Incantation of the Perfection of Wisdom in Twenty-five Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs/

Not Started
Toh  934 (89) / 578

The Incantation of the Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་བརྒྱད་སྟོང་པའི་གཟུངས · sher phyin brgyad stong pa'i gzungs
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i gzungs/

Not Started
Toh  935 (90) / 579

The Incantation, the Essence of the Six Perfections


ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · phar phyin drug gi snying po'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs/

Not Started
Toh  936 (91) / 580

The Incantation that Captures the Six Perfections


ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གཟུང་བའི་གཟུངས། · phar phyin drug gzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  937 (92) / 581

The Incantation that Gains the Ten Perfections


ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ཐོབ་པའི་གཟུངས། · phar phyin bcu thob pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur pa'i gzungs/

Not Started
Toh  938 (93) / 582

The Incantation of the Four Immeasurables


ཚད་མེད་བཞིའི་གཟུངས། · tshad med bzhi'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • tshad med pa bzhi thob par 'gyur pa'i gzungs/

Not Started
Toh  939 (94) / 583

The Incantation that Captures the Perfection of Wisdom in a Hundred Thousand Lines


ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གཟུང་བའི་གཟུངས། · sher phyin stong phrag brgya pa gzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  940 (95) / 584

The Incantation that Captures the Avataṃsaka


ཕལ་པོ་ཆེ་གཟུང་བའི་གཟུངས། · phal po che gzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  941 (96) / 585

Essence of the Gaṇḍavyūha


སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་སྙིང་པོ། · sdong po bkod pa'i snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa sdong po bkod pa'i snying po/

Not Started
Toh  942 (96) / 586

The Incantation that Captures the King of Meditative Equipoise Sūtra (samādhirājasūtra)


ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ་གཟུང་བའི་གཟུངས། · ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  943 (98) / 587

Essence of the Great Peahen


རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་སྙིང་པོ། · rma bya chen mo'i snying po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rma bya chen mo'i snying po/

Not Started
Toh  944 (99) / 588

The Incantation that Captures the Great Amulet


སོ་སོར་འབྲང་མ་ཆེན་མོ་གཟུང་བར་འགྱུར་བའི་གཟུངས། · so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa so sor 'brang ma chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/

Not Started
Toh  945 (100) / 589

The Incantation of the Descent to Laṅkā Sūtra (laṅkāvatārasūtra)


ལང་དཀར་གཤེགས་པའི་མདོའི་གཟུངས་སྔགས། · lang dkar gshegs pa'i mdo'i gzungs sngags/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa lang dkar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags/

Not Started
Toh  946 (101) / 751

The Incantation, The Palace on the Peak of the Great Vajra Meru


རྡོ་རྗེ་རི་རབ་ཆེན་པོའི་རྩེ་མོའི་ཁང་པ་བརྩེགས་པའི་གཟུངས། · rdo rje ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
mahāvajrameru­śikharakūṭāgāra­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/
 • āryamahāvajrameru­śikharakūṭāgāra­dhāraṇī

Not Started
Toh  947 (102) / 757

The Sūtra of Great Strength


སྟོབས་པོ་ཆེའི་མདོ། · stobs po che'i mdo/
mahābalasūtra

Title variants

 • 'phags pa stobs po che zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahābalanāmamahāyānasūtra

Not Started
Toh  948 (103) / 748

The Incantation of Blue-clad Vajrapāṇi


ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་ཅན་གྱི་གཟུངས། · lag na rdo rje gos sngon can gyi gzungs/
nīlāmbaradharavajrapāṇi­kalpadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba'i gzungs/
 • āryanīlāmbaradhara­vajrapāṇi­kalpanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  949 (104) / 750

The Incantation of Vajravidāraṇā


རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་གཟུངས། · rdo rje rnam 'joms kyi gzungs/
vajravidāraṇādhāraṇī

Title variants

 • rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajravidāraṇānāmadhāraṇī

In progress
Toh  950 (105) / 749

The Eight Names of Vajrapāṇi Along With the Mantra


ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚན་བརྒྱད་པ་གསང་སྔགས་དང་བཅས་པ། · lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje'i mtshan brgyad pa gsang sngags dang bcas pa/

Not Started
Toh  951 (106) / 754

The Essence of the Ten Vajrapāṇis


ལག་ན་རྡོ་རྗེ་བཅུའི་སྙིང་པོ། · lag na rdo rje bcu'i snying po/
daśavajrapāṇihṛdaya

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje bcu'i snying po/
 • āryadaśavajrapāṇihṛdaya

Not Started
Toh  952 (107)

The Incantation for Seeing [Vajrapāṇi] in Dream


རྨི་ལམ་མཐོང་བའི་གཟུངས། · rmi lam mthong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • rmi lam mthong ba zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  953 (108)

The Incantation of Vajrapāṇi, the Yakṣa King


ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་བདག་པོའི་གཟུངས། · phyag na rdo rje gnod sbyin gyi bdag po'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • phyag na rdo rje gnod sbyin gyi bdag po'i gzungs/

Not Started
Toh  954 (109) / 752

The Incantation of Vajrājita, who is Bewildering Like Fire


རྡོ་རྗེ་མི་ཕམ་པ་མེ་ལྟར་རབ་ཏུ་རྨོངས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed kyi gzungs/
vajrājitānalapramohanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed ces bya ba'i gzungs/
 • āryavajrājitānalapramohanī­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  955 (110) / 753

The Incantation, Unimpeded Minute Vajras


རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུངས། · rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs/
vajrasūkṣmāpratihatā dhāraṇī

Title variants

 • rdo rje phra mo thogs pa med pa zhes bya ba'i gzungs/
 • vajrasūkṣmāpratihatānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  956 (111) / 605

The Incantation of Vajrabhairava


རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · rdo rje 'jigs byed kyi gzungs/
vajrabhairavadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rdo rje 'jigs byed kyi gzungs zhes bya ba/
 • āryavajrabhairavadhāraṇīnāma

Not Started
Toh  957 (112) / 755

The Incantation, The Fourfold Essence of Kuṇḍalyamṛta


བདུད་རྩི་ཐབ་སྦྱོར་གྱི་སྙིང་པོ་བཞི་པའི་གཟུངས། · bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa'i gzungs/
kuṇḍalyamṛta­hṛdayacatuṣṭaya­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bdud rtsi thab sbyor gyi snying po bzhi pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryakuṇḍalyamṛta­hṛdayacatuṣṭayanāma­dhāraṇī

Not Started
Toh  958 (113) / 606

The Incantation of Mahādaṇḍa


བེ་ཅོན་གཟུངས། · be con gzungs/
mahādaṇḍadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa be con chen po zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamahādaṇḍanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  959 (114) / 655

The Incantation which Removes Hindrances


བགེགས་སེལ་བའི་གཟུངས། · bgegs sel ba'i gzungs/
vighnavināyakadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bgegs sel ba'i gzungs/
 • āryavighnavināyakanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  960 (115) / 737

The Incantation of Pratyaṅgirā, the Powerful


ཟློག་པ་སྟོབས་ཅན་གྱི་གཟུངས། · zlog pa stobs can gyi gzungs/
balavatī pratyaṅgirā

Title variants

 • 'phags pa phyir zlog pa stobs can zhes bya ba/
 • āryabalavatīnāmapratyaṅgirā

Not Started
Toh  961 (116) / 629

The Incantation for Triumphing Over Bandits


མི་རྒོད་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས། · mi rgod rnam par 'joms pa'i gzungs/
cauravidhvaṃsanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa mi rgod rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacauravidhvaṃsanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  962 (117) / 600

The Incantation of Uṣṇīṣājvālā


གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཟུངས། · gtsug tor 'bar ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • gtsug tor 'bar ba zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  963 (118) / 631

The Incantation of Acala


མི་གཡོ་བའི་གཟུངས། · mi g.yo ba'i gzungs/
acaladhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa khro bo mi g.yo ba'i gzungs zhes bya ba/
 • āryācalanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  964 (119) / 759

The Vow of the Nāga Vajratuṇḍa


རྡོ་རྗེ་མཆུ་ཀླུའི་དམ་ཚིག · rdo rje mchu klu'i dam tshig
vajratuṇḍanāgasamaya

Title variants

 • rdo rje mchu zhes bya ba klu'i dam tshig
 • vajratuṇḍanāmanāgasamaya

Not Started
Toh  965 (120) / 760

The Incantation of Vajralohatuṇḍa


རྡོ་རྗེ་གནམ་ལྕགས་མཆུའི་གཟུངས། · rdo rje gnam lcags mchu'i gzungs/
vajralohatuṇḍadhāraṇī

Title variants

 • rdo rje gnam lcags mchu zhes bya ba'i gzungs/
 • vajralohatuṇḍanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  966 (121) / 763

Black Lohatuṇḍa


ལྕགས་མཆུ་ནག་པོ། · lcags mchu nag po/
kṛṣṇāyauṣṭha

Title variants

 • 'phags pa lcags mchu nag po
 • āryakṛṣṇāyauṣṭha

Not Started
Toh  967 (122) / 618

The Sūtra of Taking Back Vitality


མདངས་ཕྱིར་འཕྲོག་པའི་མདོ། · mdangs phyir 'phrog pa'i mdo/
ojaḥpratyañjanasūtra

Title variants

 • 'phags pa mdangs phyir 'phrog pa zhes bya ba'i mdo/
 • āryaujaḥpratyañjanasūtra

Not Started
Toh  968 (123) / 734

Pratyaṅgirā, The Noble Conquerer


ཕྱིར་ཟློག་པ་འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན། · phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can/
vijayavatīnāmapratyaṅgirā

Title variants

 • phyir zlog pa 'phags pa rnam par rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryavijayavatīnāmapratyaṅgirā

Not Started
Toh  969 (124) / 773

Mahāśvāsa, King of Spells


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབུགས་ཆེན་པོ། · rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po zhes bya ba/

Not Started
Toh  970 (125) / 764

The Incantation of Maṇibhadra


ནོར་བཟང་གི་གཟུངས། · nor bzang gi gzungs/
maṇibhadradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor bu bzang po'i gzungs zhes bya ba/
 • āryamaṇibhadranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  971 (126) / 769

The Beneficent Incantation of the Compassionate Jambhalajalendra


གནོད་འཛིན་ཆུ་དབང་སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གཟུངས་བདེ་བྱེད། · gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed/
kāruṇikāryajambhala­jalendrasuśaṅkara­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bde byed ces bya ba
 • kāruṇikāryajambhala­jalendrasuśaṅkara­nāmadhāraṇī
 • [Note: Degé has kāruṇikasyārya­jambhalajalendra­suśaṅkaradhāraṇī]

Not Started
Toh  972 (127) / 771

The Hundred and Eight Names of Jambhala


གནོད་འཛིན་གྱི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
jambhalanāmāṣṭaśataka

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryajambhalanāmāṣṭaśatakam

Not Started
Toh  973 (128) / 768

The Incantation of Jambhalaśrī


གནོད་འཛིན་དཔལ་གྱི་གཟུངས། · gnod 'dzin dpal gyi gzungs/
jambhalaśrīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gnod 'dzin dpal zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajambhalaśrīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  974 (129) / 313 / 617

The Sūtra of the Good Night


མཚན་མོ་བཟང་པོའི་མདོ། · mtshan mo bzang po'i mdo/
bhadrakarātrīsūtra

Title variants

 • 'phags pa mtshan mo bzang po zhes bya ba'i mdo/
 • āryabhadrakarātrīnāmasūtra

In progress
Toh  975 (130) / 654

The Incantation of the Ocean of Dharma


ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་གཟུངས། · chos kyi rgya mtsho'i gzungs/
dharmasāgaradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa chos kyi rgya mtsho zhes bya ba'i gzungs/
 • āryadharmasāgaranāmadhāraṇī

Not Started
Toh  976 (131) / 615

The Incantation, Reliance upon Many Sons


བུ་མང་པོ་རྟོན་པའི་གཟུངས། · bu mang po rton pa'i gzungs/
bahuputrapratisaraṇadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa bu mang po rton pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryabahuputra­pratisaraṇa­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  977 (132) / 524

The Incantation, the Doubtless


གདོན་མི་ཟ་བའི་གཟུངས། · gdon mi za ba'i gzungs/
niścayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gdon mi za ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryaniścayanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  978 (133) / 709

The Great Awareness of Aparājitā


གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་རིག་པ་ཆེན་མོ། · gzhan gyis mi thub pa'i rig pa chen mo/
mahāvidyāparājita
Not Started
Toh  979 (134) / 519

The Incantation, the Essence of Dependent Arising


རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་གཟུངས། · rten 'brel snying po'i gzungs/
pratītyasamutpāda­hṛdayavidhidhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rten cing 'brel par 'byung ba'i snying po'i cho ga'i gzungs/
 • āryapratītyasamutpāda­hṛdayavidhidhāraṇī

Not Started
Toh  980 (135) / 212 / 520

The Sūtra on Dependent Arising


རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་མདོ། · rten cing 'brel bar 'byung ba'i mdo/
pratītyasamutpādasūtra

Summary

While the Buddha is residing in the Realm of the Thirty-Three Gods with a retinue of deities, great hearers, and bodhisattvas, Avalokiteśvara asks the Buddha how beings can gain merit from building a stūpa. The Buddha responds by stating the Buddhist creed on dependent arising:

The Buddha then explains that this dependent arising is the dharmakāya, and that whoever sees dependent arising sees the Buddha. He concludes the sūtra by saying that one should place these verses inside stūpas to attain the merit of Brahmā.

Title variants

 • 'phags pa rten cing 'brel bar 'byung ba zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryapratītyasamutpāda­nāmamahāyānasūtra
 • pratītyasamutpāda­gāthā­sūtra

Toh  981 (136) / 521

The Essence of Dependent Arising


རྟེན་འབྲེལ་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོ། · rten 'brel 'byung ba'i snying po/
pratītyasamutpādahṛdaya

Title variants

 • rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po/
 • āryapratītyasamutpādahṛdayanāma

Not Started
Toh  982 (137) / 510

The Incantation of the Pure Stainless Light


འོད་ཟེར་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་འོད་ཀྱི་གཟུངས། · 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od kyi gzungs/
raśmivimalaviśuddhaprabhādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa 'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od ces bya ba'i gzungs/
 • āryaraśmivimalaviśuddha­prabhā­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  983 (138) / 599

Observing the Essence and Commitments of All Tathāgatas


དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་དམ་ཚིག་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བའི་གཟུངས། · de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba'i gzungs/
uṣṇīṣaprabhāsasarva­tathāgatahṛdaya­samayavilokita­dhāraṇī

Title variants

 • kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug gtor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa thams cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba zhes bya ba'i gzungs/
 • samantamukhapraveśaraśmi­vimaloṣṇīṣaprabhāsa­sarva­tathāgatahṛdayasamaya-vilokita­nāmadhāraṇī
 • [Note: in the Tantra section, this text is entitled "The Incantation of Vimaloṣṇīṣa" (gtsug tor dri ma med pa'i gzungs)]

Not Started
Toh  984 (139) / 597

The Incantation of Uṣṇīṣavijayā


གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཟུངས། · gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs/
sarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayānāma­dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­durgatipariśodhany uṣṇīṣavijayā­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  985 (140) / 590

The Spell of Uṣṇīṣasitātapatrā


གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གཞན་གྱི་རིག་སྔགས། · gtsug tor gdugs dkar gzhan gyi rig sngags/
uṣṇīṣasitātapatrāparājita­pratyaṅgirā­mahāvidyārājñī

Title variants

 • 'phags pa de bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can zhes bya ba gzhan gyis mi thub ma phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo
 • āryasarva­tathāgatoṣṇīṣasitātapatrā­nāmāparājita­pratyaṅgirāmahā­vidyārājñī

Not Started
Toh  986 (141) / 592

The Incantation of Sitātapatrā


གདུགས་དཀར་གྱི་གཟུངས། · gdugs dkar gyi gzungs/
uṣṇīṣasitātapatrāparājitādhāraṇī

Title variants

 • 'phags ma de bzhin gshegs pa'i gtsug tor nas byung ba'i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa zhes bya ba'i gzungs/
 • ārya­tathāgatoṣṇīṣa­sitātapatrāparājitā­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  987 (142)

The Tantra of the Play of the Goddess Uṣṇīṣavijayā


ལྷ་མོ་གཙུག་ཏོར་རོལ་པའི་ཏནྟྲ། · lha mo gtsug tor rol pa'i tan+tra/
devyuṣṇīṣalalitatantra

Title variants

 • dpal lha mo gtsug tor rol pa'i tan+tra/
 • śrīdevyuṣṇīṣalalitatantra

Not Started
Toh  988 (143) / 564

The Incantation of Mārīcī


འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་གཟུངས། · 'od zer can gyi gzungs/
mārīcīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryamārīcīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  989 (144) / 613

The Incantation of the Goddess Cundā


ལྷ་མོ་སྐུལ་བྱེད་མའི་གཟུངས། · lha mo skul byed ma'i gzungs/
cundadevīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lha mo skul byed ma zhes bya ba'i gzungs/
 • āryacundadevīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  990 (145) / 571

The Spell of Jāṅgulī


དུག་སེལ་གྱི་རིག་སྔགས། · dug sel gyi rig sngags/
jāṅgulīvidyā

Title variants

 • 'phags pa dug sel ces bya ba'i rig sngags/
 • āryajāṅgulīnāmavidyā

Not Started
Toh  991 (146) / 570

The Incantation of Hiraṇyavatī


དབྱིག་ལྡན་གྱི་གཟུངས། · dbyig ldan gyi gzungs/
hiraṇyavatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dbyig dang ldan pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryahiraṇyavatīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  992 (147) / 732

The Incantation of Yaśovatī


གྲགས་ལྡན་མའི་གཟུངས། · grags ldan ma'i gzungs/
yaśovatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa grags ldan ma'i gzungs/
 • āryayaśovatīdhāraṇī

Not Started
Toh  993 (148) / 572

The Queen of Spells, Aṅgulī


སོར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ། · sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo/
aṅgulīnāmavidyārājñī

Title variants

 • bklags pas 'grub pa bcom ldan 'das ma 'phags ma sor mo can zhes bya ba rig pa'i rgyal mo/
 • siddhipaṭhita­bhagavatyāryāṅgulī­nāmavidyārājñī

Not Started
Toh  994 (149) / 735

The Sūtra of Parṇaśabarī


པརྞ་ཤ་བ་རིའི་མདོ། · par+Na sha ba ri'i mdo/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa par+Na sha ba ri'i mdo/

Not Started
Toh  995 (150) / 736

The Incantation of Parṇaśabarī


རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མའི་གཟུངས། · ri khrod lo ma gyon ma'i gzungs/
parṇaśabaridhāraṇī

Title variants

 • 'phags ma ri khrod lo ma gyon pa'i gzungs/
 • āryaparṇaśabaridhāraṇī

Not Started
Toh  996 (151) / 573

The Incantation of the Mother of All Dharmas


ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · chos thams cad kyi yum gyi gzungs/
sarvadharmamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa chos thams cad kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryāsarvadharmamātṛkānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  997 (152) / 660

The Incantation, The Mother of the Demons


གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · gza' rnams kyi yum gyi gzungs/
grahamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
 • āryagrahamātṛkānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  998 (153) / 661

The Incantation, The Mother of the Demons


གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་གཟུངས། · gza' rnams kyi yum gyi gzungs/
grahamātṛkādhāraṇī

Title variants

 • gza' rnams kyi yum zhes ba'i gzungs/
 • grahamātṛkānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  999 (154) / 497

The Incantation of the Eight Goddesses


ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་གཟུངས། · lha mo brgyad kyi gzungs/
aṣṭadevīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa lha mo brgyad kyi gzungs/
 • āryāṣṭadevīdhāraṇī

Not Started
Toh  1000 (155) / 727 / 745

The Hundred and Eight Names of Tārā


སྒྲོལ་མའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
tārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • rje btsun 'phags ma sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa zhes bya ba/
 • āryatārābhaṭṭārikānāmāṣṭaśatakam

Not Started
Toh  1001 (156) / 729

The Incantation of Tārā


སྒྲོལ་མའི་གཟུངས། · sgrol ma'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags ma sgrol ma'i gzungs/

Not Started
Toh  1002 (157) / 730

The Incantation, Tārā's Own Promise


སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་གཟུངས། · sgrol ma rang gis dam bcas pa'i gzungs/
tārāsvapratijñādhāraṇī

Title variants

 • 'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatārāsvapratijñānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1003 (158) / 567

Jayavatī, the Great Queen of Spells


རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ་རྒྱལ་བ་ཅན། · rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can/
jayavatīmahāvidyārājñī

Title variants

 • 'phags pa rig sngags kyi rgyal mo chen mo rgyal ba can zhes bya ba/
 • āryajayavatīnāmamahāvidyārājñī

Not Started
Toh  1004 (159) / 568

The Incantation of Jayavatī


རྒྱལ་བ་ཅན་གྱི་གཟུངས། · rgyal ba can gyi gzungs/
jayavatīdhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajayavatīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1005 (160) / 740

The Sūtra of Mahālakṣmī


དཔལ་ཆེན་མོའི་མདོ། · dpal chen mo'i mdo/
mahālakṣmīsūtra

Title variants

 • 'phags pa dpal chen mo'i mdo/
 • āryamahālakṣmīsūtra

Not Started
Toh  1006 (161) / 741

The Twelve Names of Śrī Mahādevī


དཔལ་གྱི་ལྷ་མོའི་མཚན་བཅུ་གཉིས་པ། · dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1007 (162) / 662

The Incantation of Vasudhārā


ནོར་རྒྱུན་མའི་གཟུངས། · nor rgyun ma'i gzungs/
vasudhārādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nor gyi rgyun ces bya ba'i gzungs/
 • āryavasudhārānāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1008 (163) / 619

The Spell for Cleansing the Eyes


མིག་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་རིག་སྔགས། · mig rnam par sbyong ba'i rig sngags/
cakṣurviśodhanavidyāmantra

Title variants

 • 'phags pa mig rnam par sbyong ba zhes bya ba'i rig sngags/
 • āryacakṣurviśodhana­nāmavidyāmantra

Not Started
Toh  1009 (164) / 743

The Incantation that Cleanses All the Obscurations of Karma


ལས་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · las sgrib thams cad rnam par sbyong ba'i gzungs/
sarvakarmāvaraṇaviśodhanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarva­karmāvaraṇaviśodhanī­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1010 (165) / 630

The Incantation for Eliminating All Hindrances


བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་གཟུངས་སྔགས། · bar gcod thams cad sel ba'i gzungs sngags/
sarvāntarāyikasaṃgrāsa­dhāraṇī­mantra

Title variants

 • 'phags pa bar du gcod pa thams cad sel ba'i gzungs sngags/
 • āryasarvāntarāyika­saṃgrāsa­dhāraṇīmantra

Not Started
Toh  1011 (166) / 777

Purifying the Offerings


ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ། · yon yongs su sbyong ba/
dakṣiṇāpariśodhanī

Title variants

 • yon yongs su sbyong ba zhes bya ba/
 • dakṣiṇīpariśodhanīnāma

Not Started
Toh  1012 (167) / 778

The Incantation for Purifying the Offerings


ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · yon yongs su sbyong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1013 (168) / 782

The Incantation for the Purification of All Evil Destinies


ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་གཟུངས། · ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • ngan song thams cad yongs su sbyong ba zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  1014 (169) / 622

The Incantation for Assuaging All Illnesses


ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · nad thams cad rab tu zhi byed gzungs/
sarvarogapraśamanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa nad thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasarvarogapraśamanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1015 (170) / 623

The Incantation for Assuaging Illnesses


ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཟུངས། · nad rab tu zhi byed kyi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/

Not Started
Toh  1016 (171) / 625

The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers


རིམས་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · rims nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
jvarapraśamanī dhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa rims nad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryajvarapraśamanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1017 (172) / 624

The Incantation for Assuaging Epidemic Fevers


རིམས་ནད་ཞི་བའི་གཟུངས། · rims nad zhi ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1018 (173) / 620

The Sūtra for Assuaging Eye Disease


མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ། · mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
akṣirogapraśamanasūtra

Title variants

 • 'phags pa mig nad rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryākṣirogapraśamanasūtra

Not Started
Toh  1019 (174) / 626

The Incantation for Assuaging Smallpox


འབྲུམ་བུའི་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · 'brum bu'i nad zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1020 (175) / 621

The Sūtra for Assuaging Hemorrhoids


གཞང་འབྲུམ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་མདོ། · gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
arśapraśamanasūtra

Title variants

 • 'phags pa gzhang 'brum rab tu zhi bar byed pa'i mdo/
 • āryārśapraśamanasūtra

Not Started
Toh  1021 (176) / 784

The Incantation for Clearing Up Digestive Disorders


མ་ཞུ་བའི་ནད་འབྱང་བའི་གཟུངས། · ma zhu ba'i nad 'byang ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1022 (177) / 785

The Incantation for Calming Hatred


སྡང་བ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · sdang ba zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa sdang ba thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  1023 (178) / 786

The Incantation for Calming Sin


སྡིག་པ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · sdig pa zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • sdig pa thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  1024 (179)

The Incantation for Calming Suffering


བསྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · bsdug bsngal zhi byed gzungs/
sarvaduḥkhapraśamanakaradhāraṇī

Title variants

 • bsdug bsngal thams cad rab tu zhi bar byed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • sarva­duḥkhapraśamanakara­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1025 (180) / 787

The Incantation for Calming Wrath


ཁྲོ་བ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · khro ba zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • khro ba zhi bar byed pa'i gzungs/

Not Started
Toh  1026 (181) / 788

The Incantation for Calming the Enraged


ཁྲོས་པ་ཞི་བྱེད་གཟུངས། · khros pa zhi byed gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa khros pa zhi bar byed pa'i gzungs/

Not Started
Toh  1027 (182) / 789

The Incantation for Forceful Words


ཚིག་བཙན་པའི་གཟུངས། · tshig btsan pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1028 (183) / 790

The Incantation for Self-Protection


བདག་སྲུང་བའི་གཟུངས། · bdag srung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1029 (184) / 793

The Incantation for Accomplishing Goals


དོན་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · don grub pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • don thams cad 'grub pa'i gzungs/

Not Started
Toh  1030 (185) / 794

The Incantation for Accomplishing Actions


ལས་གྲུབ་པའི་གཟུངས། · las grub pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1031 (186) / 780

The Incantation for Acquiring a Hundred Garments


གོས་བརྒྱ་ཐོབ་པའི་གཟུངས། · gos brgya thob pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1032 (187) / 781

The Incantation for Making People Joyful


མི་དགའ་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · mi dga' bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1033 (188) / 791

The Incantation for Attractiveness


ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུངས། · yid du 'ong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa yid du 'ong ba zhes bya ba/

Not Started
Toh  1034 (189) / 792

The Incantation for a Pleasant Voice


མགྲིན་པ་སྙན་པའི་གཟུངས། · mgrin pa snyan pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1035 (190) / 796

The Incantation for Release from Bondage


བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་གཟུངས། · bcings pa las grol ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1036 (191) / 742

The Spell for Attaining the Supreme


མཆོག་ཐོབ་པའི་རིག་སྔགས། · mchog thob pa'i rig sngags/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa mchog thob pa zhes bya ba/

Not Started
Toh  1037 (192) / 718

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab skyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1038 (193) / 719

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab skyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1039 (194) / 650

The Incantation for Developing Insight


ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་གཟུངས། · shes rab skyed pa'i gzungs/
prajñāvardhanī dhāraṇī

Title variants

 • shes rab skyed pa zhes bya ba'i gzungs/
 • prajñāvardhanīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1040 (195) / 651

The Incantation for Retaining What One Hears


ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས། · thos pa 'dzin pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1041 (196) / 720

The Incantation for Retaining What One Hears


ཐོས་པ་འཛིན་པའི་གཟུངས། · thos pa 'dzin pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1042 (197) / 711

Training in the Hundred Verses


ཤློ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པ། · sh+lo ka brgya lobs pa/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1043 (198) / 712

Training in the Hundred Verses


ཤློ་ཀ་བརྒྱ་ལོབས་པ། · sh+lo ka brgya lobs pa/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1044 (199) / 713

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1045 (200) / 714

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1046 (201) / 715

The Incantation, Training in the Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1047 (202) / 716

The Incantation, Training in the Three Thousand Verses


ཤློ་ཀ་སུམ་སྟོང་ལོབས་པའི་གཟུངས། · sh+lo ka sum stong lobs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1048 (203) / 717

The Incantation for Not Forgetting


མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས། · mi brjed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1049 (204) / 779

The Incantation of Homage


ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས། · phyag bya ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1050 (205) / 803

The Incantation for being Invulnerable to Infectious Fevers and Vermin


རིམས་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པའི་གཟུངས། · rims dang srog chags kyis mi tshugs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1051 (206) / 795

The Incantation that Assuages Poison


དུག་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · dug zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1052 (207) / 627

Not Taking Back Vitality


མདངས་ཕྱིར་མི་འཕྲོག་པ། · mdangs phyir mi 'phrog pa/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1053 (208) / 797

The Incantation for Intimidating Demons


བདུད་སྐྲག་པར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · bdud skrag par byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa bdud thams cad skrag par byed pa zhes bya ba/

Not Started
Toh  1054 (209) / 798

The Incantation for Treating Wounds


རྨ་འབྱོར་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · rma 'byor bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • rma 'byor bar byed pa zhes bya ba'i gzungs sngags/

Not Started
Toh  1055 (210) / 799

The Incantation that Assuages the Pain of Burns


མེའི་ཟུག་རྔུ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཟུངས། · me'i zug rngu rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1056 (211) / 800

The Mantra that Dispels Bile Diseases


མཁྲིས་པའི་ནད་སེལ་བའི་སྔགས། · mkhris pa'i nad sel ba'i sngags/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1057 (212) / 801

The Incantation that Dispels Phlegm Diseases


བད་ཀན་གྱི་ནད་སེལ་བའི་གཟུངས་སྔགས། · bad kan gyi nad sel ba'i gzungs sngags/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1058 (213) / 802

The Incantation that Dispels Phthisis


ཀྵ་ཡའི་ནད་སེལ་བའི་གཟུངས། · k+Sha ya'i nad sel ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1059 (214)

Mantra for Enchanting Medicines, extracted from "Destroyer of the Great Trichiliocosm"


སྟོང་ཆེན་མོ་ནས་ཕྱུང་བ་སྨན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་གདབ་པ། · stong chen mo nas phyung ba sman la sngags kyis gdab pa/
[no Sanskrit title. cf Toh 558]
Not Started
Toh  1059A

Mantra for Enchanting Medicines When Administering Them


སྨན་གཏོང་བའི་ཚེ་སྨན་ལ་སྔགས་ཀྱིས་གདབ་པ། · sman gtong ba'i tshe sman la sngags kyis gdab pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • [Note: a version of the Medicine Buddha mantra, appears in all Degé printings but not catalogued in Toh.]

Not Started
Toh  1060 (215) / 783

The Incantation for Assuaging Tumors


སྐྲན་ཞི་བའི་གཟུངས། · skran zhi ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1061 (216) / 656

The Mahāsūtra, the Āṭānāṭīya Sūtra


མདོ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པའི་མདོ། · mdo chen kun tu rgyu dang / kun tu rgyu ma yin pa dang mthun pa'i mdo/
āṭānāṭīyasūtramahāsūtra

Title variants

 • mdo chen po kun tu rgyu ba dang / kun tu rgyu ba ma yin pa dang mthun pa'i mdo zhes bya ba/
 • āṭānāṭīyasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 33 for the Theravādin version]

Not Started
Toh  1062 (217) / 653

The Mahāsūtra, the Sūtra of the Great Assembly


མདོ་ཆེན་པོ་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། · mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo/
mahāsamājasūtramahāsūtra

Title variants

 • mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo zhes bya ba/
 • mahāsamājasūtranāmamahāsūtra
 • [Note: cf Toh 34 for the Theravādin version]

Not Started
Toh  1063 (218) / 235 / 657

The Great Cloud


སྤྲིན་ཆེན་པོ། · sprin chen po/
mahāmegha

Title variants

 • 'phags pa sprin chen po/
 • āryamahāmegha

Not Started
Toh  1064 (219) / 234 / 658

The Sūtra of the Essence of All the Nāgas, The Great Cloud Chapter on the Maṇḍala of Wind


སྤྲིན་ཆེན་པོ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལེའུ་ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་མདོ། · sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po'i mdo/
mahāmeghavāta­maṇḍalasarva­nāgahṛdayasūtra

Title variants

 • 'phags pa sprin chen po rlung gi dkyil 'khor gyi le'u klu thams cad kyi snying po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo/
 • āryamahāmeghavāta­maṇḍala­sarvanāgahṛdaya­nāmamahāyānasūtra
 • āryamahāmeghavāyumaṇḍalaparivartasarvanāgahṛdayanāmamahāyānasūtra
 • [Note: the Sanskrit title of Toh 234 has ¬∞vāyu¬∞ instead of ¬∞vātu¬∞]

Not Started
Toh  1065 (220) / 659

The Incantation, The Questions of the Nāga King Tejasvin


ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་གཟི་ཅན་གྱིས་ཞུས་པའི་གཟུངས། · klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa'i gzungs/
tejasvināgarājaparipṛcchādhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa klu'i rgyal po gzi can gyis zhus pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryatejasvināgarāja­paripṛcchā­nāmadhāraṇī
 • [Note: D. and Toh. have tapasvināgarāja¬∞, unlikely as this is bka’ thub can, as in e.g. Mvyut. 1617, 6805]

Not Started
Toh  1066 (221)

Incantation of the Supreme Stem Ornament


སྡོང་པོ་རྒྱན་གྱི་མཆོག་གི་གཟུངས། · sdong po rgyan gyi mchog gi gzungs/
gulmālaṃkārāgradhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa sdong po rgyan gyi mchog ces bya ba'i gzungs/
 • āryagulmālaṃkārāgranāmadhāraṇī
 • āryagaṇḍālaṃkārāgranāmadhāraṇī
 • [Note: Degé, Yunglo and Peking have gaṇu-ālaṃkārāgra¬∞]

Not Started
Toh  1067 (222)

The Sūtra of the Eight Iluminations


སྣང་བ་བརྒྱད་ཀྱི་མདོ། · snang ba brgyad kyi mdo/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • sangs rgyas kyi chos gsal zhing yangs pa snang brgyad ces bya ba'i mdo/

Not Started
Toh  1068 (223)

The Incantation, the Cloud of Offerings


མཆོད་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས། · mchod sprin gyi gzungs/
pūjameghadhāraṇī

Title variants

 • mchod pa'i sprin zhes bya ba'i gzungs/
 • pūjameghanāmadhāraṇī
 • [Note: in Toh 538, the version of this text in the Action Tantras section, the five dhāraṇīs that follow are included.]

Not Started
Toh  1069 (224)

The Incantation of Homage


ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས། · phyag bya ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1070 (225)

The Incantation of Praise


བསྟོད་པའི་གཟུངས། · bstod pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1071 (226)

The Incantation for Blessing the Offerings


མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་གཟུངས། · mchod pa byin gyis brlab pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1072 (227)

The Incantation for Producing Clouds of Offerings


མཆོད་པའི་སྤྲིན་འབྱུང་བའི་གཟུངས། · mchod pa'i sprin 'byung ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1073 (228)

The Incantation of Homage


ཕྱག་བྱ་བའི་གཟུངས། · phyag bya ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1074 (229) / 538A / 774

The Incantation, Polished Jewels


རིན་པོ་ཆེ་བདར་བའི་གཟུངས། · rin po che bdar ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1075 (230) / 775

The Incantation for Circumambulation


བསྐོར་བའི་གཟུངས། · bskor ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1076 (231) / 776

The Incantation for Circumambulation of the Three Jewels


དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་ལ་བསྐོར་བའི་གཟུངས། · dkon mchog gi rten la bskor ba'i gzungs/
pradakṣināratnatrayadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa dkon mchog gi rten la bskor ba bya ba'i gzungs zhes bya ba/
 • āryapradakṣinā­ratnatraya­nāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1077 (232) / 649

The Essence of Meteoric Gnosis


ཡེ་ཤེས་སྐར་མདའི་སྙིང་པོ། · ye shes skar mda'i snying po/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1078 (233) / 540

The Incantation of Surūpa


སུ་རཱུ་པའི་གཟུངས། · su rU pa'i gzungs/
surūpadhāraṇī

Title variants

 • su rU pa zhes bya ba'i gzungs/
 • surūpanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1079 (124) / 647

The Oblation Ritual which Comforts Female Ghosts whose Mouths are Aflame


ཡི་དགས་ཁ་འབར་དབྱུགས་དབྱུང་གཏོར་ཆོ་ག · yi dags kha 'bar dbyugs dbyung gtor cho ga
[no Sanskrit title]

Title variants

 • yi dags mo kha 'bar ma dbyugs dbyung ba'i gtor ma'i cho ga

Not Started
Toh  1080 (235) / 646

The Incantation for Protection from the Blazing Flames Coming From the Mouths of Ghosts


ཡི་དགས་ཁ་ནས་མེ་འབར་སྐྱབས་པའི་གཟུངས། · yi dags kha nas me 'bar skyabs pa'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • yi dags kha nas me 'bar ba la skyabs mdzad pa'i gzungs/

Not Started
Toh  1081 (236) / 648

The Incantation for Overcoming Hindrances


འཇུར་འགེགས་གྱི་གཟུངས། · 'jur 'gegs gyi gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'jur 'gegs zhes bya ba'i gzungs/

Not Started
Toh  1082 (237) / 804

Incantations for Giving Bodily Excretions as Charity


ལུས་ཀྱི་ཟག་པ་སྦྱིན་པར་བཏང་བའི་གཟུངས། · lus kyi zag pa sbyin par btang ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1083 (238) / 616

The Incantation, Seven Zombies


རོ་ལངས་བདུན་པའི་གཟུངས། · ro langs bdun pa'i gzungs/
saptavetālakadhāraṇī / saptavetāḍakadhāraṇī

Title variants

 • 'phags pa ro langs bdun pa zhes bya ba'i gzungs/
 • āryasaptavetāḍakanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1084 (239) / 665

The Essence of Gaṇapati


ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་སྙིང་པོ། · tshogs kyi bdag po'i snying po/
gaṇapatihṛdaya

Title variants

 • 'phags pa tshogs kyi bdag po'i snying po/
 • āryagaṇapatihṛdaya

Not Started
Toh  1085 (240) / 668

The Incantation of Mahākāla


མགོན་པོ་ནག་པོའི་གཟུངས། · mgon po nag po'i gzungs/
mahākāladhāraṇī

Title variants

 • dpal mgon po nag po zhes bya ba'i gzungs/
 • śrīmahākālanāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1086 (241) / 669

The Incantation of Mahākāla, Deliverance from All Epidemic Fevers


ནག་པོ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་རིམས་ནད་ལས་ཐར་བྱེད། · nag po chen po'i gzungs rims nad las thar byed/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • 'phags pa nag po chen po'i gzungs rims nad thams cad las thar bar byed pa/

Not Started
Toh  1087 (242) / 670

The Incantation of Mahākālī


ནག་མོ་ཆེན་མོའི་གཟུངས། · nag mo chen mo'i gzungs/
mahākālīdhāraṇī

Title variants

 • lha mo nag mo chen mo'i gzungs/
 • devīmahākālīnāmadhāraṇī

Not Started
Toh  1088 (243) / 672

The Hundred and Eight Names of the Goddess Kālī


ལྷ་མོ་ནག་མོའི་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ། · lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
kālīnāmāṣṭaśatakam

Title variants

 • dpal lha mo nag mo'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
 • śrīdevīkālīnāmāṣṭaśatakam

Not Started
Toh  1089 (244) / 673

The Praise by Indra


བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བསྟོད་པ། · brgya byin gyis bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • lha'i dbang po brgya byin gyis bstod pa/

Not Started
Toh  1090 (245)

In Praise of the Mistress of Disease


ནད་ཀྱི་བདག་མོ་ལ་བསྟོད་པ། · nad kyi bdag mo la bstod pa/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1091 (246)

In Praise of the Goddess Raivatī


ལྷ་མོ་ནམ་གྲུ་ལ་བསྟོད་པ། · lha mo nam gru la bstod pa/
[no Sanskrit title]
Not Started
Toh  1092 (247) / 738

In Praise of Sarasvatī


ལྷ་མོ་སྒྲ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ། · lha mo sgra dbyangs la bstod pa/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • dpal lha mo sgra dbyangs la bstod pa/

Not Started
Toh  1093 (248) / 312 / 628

The Mahāsūtra, Entering the City of Vaiśālī


ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ཆེན་པོ། · yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po/
vaiśālīpraveśamahāsūtra

Title variants

 • 'phags pa yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po/
 • āryavaiśālīpraveśamahāsūtra
 • [Note: as well as being duplicated in the General Sūtra and Action Tantras sections, the mahāsūtra is also included in Toh 1 (Ch. 6), while Toh 816 and 4406 comprise its verse section.]

Not Started

Compendium of Incantations

The 249 texts in this section all belong to the genre of “Incantations,” a somewhat unsatisfactory translation of the Sanskrit term dhāraṇī (Tibetan gzungs. This term can mean “memory” or “retention” as well as designating a formulaic sequence of syllables or words (of the kind that characterizes these texts) understood to have a power greater than their mere semantic content.

Dhāraṇī in the sense of “retention” refers to a quality of mind or accomplishment said to be attained by arhats and bodhisattvas that allows them to memorize long teachings and instructions, one method of so doing being to compress them into a few words or syllables which then provide a key or mnemonic for their later recall. These words or syllables therefore contain all the potency of the material of which they are the quintessence, and can be deployed in rituals for a wide variety of purposes. Although such dhāraṇī are often taken to be of a tantric nature (and many of them are indeed of tantric origin), their use is widespread in many Buddhist traditions outside any tantric influence. The term is thus distinct from the related term “mantra.”

Works of this genre almost always include more than simply such a formula or set of formulae (usually in Sanskrit). Typically, an introductory narrative may explain their history and the reasons for their being taught, and a concluding section may describe how they should be used and what results and benefits will ensue.

A total of 108 dhāraṇī texts are listed in the early 9th century Denkarma catalogue, including a set headed the “Five Great Incantations,” a miscellaneous group of 103 other works, and a set of nine works centered on the recital of the 108 names of a deity or bodhisattva.

The slightly later Pangthangma inventory lists the same “Five Great Incantations,” 13 miscellaneous incantations with rituals, a set of 89 incantations ranked in order of their different size, a group of nine “essence” mantra-incantations extracted from larger texts elsewhere, and a final mixed group of 34 texts, some with 108 names, some praises, expressions of auspiciousness, or aspiration prayers.

In most Kangyurs, works categorized as dhāraṇī are to be found in the General Sūtra section and in several subdivisions of the Tantra Collection. But in addition, Kangyurs of the Tshalpa tradition contain the present Compendium of Incantations as a separate collection. Nevertheless, almost all of the works it contains are duplicates of works in other divisions of the Kangyur. Only 13 titles in this section are unique to this part of the Kangyur: Toh 846, 862, 865, 912, 952, 953, 987, 1059, 1059A, 1066, 1067, 1090, and 1091.

As well as works conforming to the usual structure of a dhāraṇī, the section also includes texts containing the 108 names of the Buddha (Toh 873), the Eight Bodhisattvas (Toh 874-881), Tāra (Toh 1000), and the wealth god Jambhala (Toh 972); sūtras recited for ritual and protective purposes, including three of the Mahāsūtras (Toh 1061-2 and 1093); texts that essentialize much longer works, whether sūtra or tantra (Toh 932-934 and 939-945); and a number of praises and invocations.

Bookmarks