The Miraculous Play of Mañjuśrī

Kangyur volume 46, folio 219a

།དེ་དག་འདི་ན་ལྷར་བཅས་འཇིག་རྟེན་མཆོད་འོས་ཡིན། །བུ་མོས་སྨྲས་པ། བྱང་ཆུབ་ཅེས་བགྱི་ཚིག་གི་དོན་ནི་གང་ཞིག་ལགས། །དེ་ནི་གང་ལས་འཐོབ་ཅིང་སུ་ཞིག་སྩལ་བར་བགྱིད། །ཚོགས་རྣམས་གང་དག་ལ་ནི་ངེས་པར་བསྟེན་བགྱིས་ན། །མཁས་པ་མ་ལགས་མ་རྟོགས་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་པར་འགྱུར། །འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྲིང་མོ་བརྗོད་པ་མེད་པ་དང་། ཡི་གེ་མེད་པ་དང་། ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། སྟོང་པ་དང་། མཚན་མ་དག་དང་བྲལ་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། ཞི་བ་དང་། རབ་ཏུ་ཞི་བ་དང་། ཉེ་བར་ཞི་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཅེས་བྱའོ། །དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ནས། ཡང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བུ་མོ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །སྲིང་མོ་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིག་དང་། ངས་ཁྱོད་ལ་གོས་འདི་སྦྱིན་ནོ། །བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་ཅེས་བགྱི་བ་དེ་གང་ལགས། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྲིང་མོ་ཁྱོད་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཡིན་ནོ། །བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་གསུངས་པའི་དོན་དེ་བདག་གིས་མ་འཚལ་ན་ཇི་ལྟར་བདག་བྱང་ཆུབ་ལགས། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྲིང་མོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་བཞུགས་པ་དེ་འདི་སྐད་དུ། འདི་ལྟར་ལུས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །བྱང་ཆུབ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལུས་མཉམ་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་ཆོས་སྟོན་ཏེ། སྲིང་མོ་དེའི་ཕྱིར་ངས་ཁྱོད་ལ་འདི་སྐད་དུ་ཁྱོད་ཉིད་བྱང་ཆུབ་བོ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །སྲིང་མོ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་འདི་ལ་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་དམ། དེ་ནས་བུ་མོ་དེས་བསྟན་པ་འདི་ཐོས་ནས་དེ་སྔོན་གྱི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་རྒྱུ་འཐུན་པས་ཆོས་ལ་སྣང་བ་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཏེ། དེས་སྣང་བ་ཐོབ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་ནི་དེ་ལྟ་ལགས་ཏེ། བདག་གི་ལུས་འདི་ལ་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དག་མངོན་པར་གྲུབ་པ་མ་ལགས་སོ། །འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྲིང་མོ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གཟུགས་ལ་སེམས་པའམ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་དམ། བུ་མོས་སྨྲས་པ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh96.html#source-link-5