The Miraculous Play of Mañjuśrī

Kangyur volume 46, folio 229a

།རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ། དཔུང་གི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱལ་པོའི་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱལ་པོའི་མཐུ་ཆེན་པོས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ག་ལ་བ་དེར་སོང་ནས། འཁོར་དེ་དང་། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲ་དང་། རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོའི་བུ་རྣམས་དང་། ཚོང་དཔོན་དང་ཁྱིམ་བདག་གི་བུ་རྣམས་ཀྱིས་སྨད་འཚོང་མའི་བུ་མོ་གསེར་མཆོག་འོད་དཔལ་དེ་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་དང་བྲལ་ཏེ། དབང་པོ་དང་སྤྱོད་ལམ་རབ་ཏུ་ཞི་ཞིང་དབང་པོ་མི་གཡེང་ལ་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། དཔལ་གྱིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པར་མཐོང་ངོ་། །མཐོང་ནས་ཀྱང་དེ་ལ་ཕྱིན་ཅད་སུ་ཡང་འདོད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མི་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དེ་འདུས་པར་རིག་ནས། སྨད་འཚོང་མའི་བུ་མོ་གསེར་མཆོག་འོད་དཔལ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །བུ་མོ་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁྱོད་མཐོང་ཡང་ཕྱིར་ཞིང་ཆགས་པ་མེད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་གང་དུ་བཞག །བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ལ་གནས་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་གནས་པ་སྟེ། དེ་དག་ཀྱང་མ་བསྐྱེད་པ་དང་། མ་བཀག་པ་དང་། མ་བསྒྱུར་བར་དེ་ལྟར་བདག་གིས་རྟོགས་སོ། །ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་བདག་གིས་རྟོགས་ལགས་སོ། །འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། བུ་མོ་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་དེ་གང་ཡིན། བུ་མོས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་རྟོག་པ་མ་མཆིས་ཤིང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་མཆིས་པའི་རང་བཞིན་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་ལགས་སོ། །ཚུལ་བཞིན་མ་ལགས་པ་མ་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་ལགས་སོ། །ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་གློ་བུར་ཏེ། སྟོང་པ་ཉིད་རྟོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། དུག་དྲག་པོའི་སྦྲུལ་གདུག་པས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐྱེ་བོ་འགུམ་པར་འགྱུར་བ་ལས་དེར་མི་ཞིག་གིས་དུག་ཐམས་ཅད་འཇིལ་བ་དང་།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh96.html#source-link-25