The Miraculous Play of Mañjuśrī

Kangyur volume 46, folio 226a

འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། རི་ཁོར་ཡུག་ནི་རླུང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐྱོད་པར་མི་ནུས་སོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐྱོད་པར་མི་ནུས་སོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་བ་བྱ་ངང་པ་ཞེས་བགྱི་བ་ནི་འོ་མ་དང་ཆབ་བསྲེས་པ་ལས་འོ་མ་ཉིད་ནི་འཚལ་གྱི་ཆབ་ནི་མ་ལགས་སོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་འདྲེས་པ་དག་ལས་ཤེས་རབ་ཉིད་ནི་ལེན་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་ནི་མ་ལགས་སོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་གླིང་ན་ཉེ་དུར་འབྲེལ་བའི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་འདུད་པར་མི་བགྱིད་དོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དབང་པོ་ཡོངས་སུ་མ་སྨིན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་དང་། འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་འདུད་པར་མི་བགྱིད་དོ། །འཇམ་དཔལ་ད་ལྟར་བདག་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཇིགས་པའམ། སྐྲག་པ་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་སོ། །དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་བདག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་དབེན་པར་རྟོགས་པའི་སླད་དུའོ། །འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་འཇིགས་པ་མ་མཆིས་པའི་གོ་ཆ་བགོས་པ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། གང་དགྲས་འཇིགས་པ་དེ་ནི་དཔའ་བོ་ཞེས་མི་བགྱིའོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་གང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཇིགས་པ་དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་མི་བགྱིའོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། གང་དགྲས་བཅོམ་པ་དེ་ནི་དཔའ་བོ་ཞེས་མི་བགྱིའོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་གང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཅོམ་པ་དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་མི་བགྱིའོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་འདང་ཞེས་བགྱི་བ་ཆབ་ཀྱི་ནང་དུ་སྩལ་ན་གཤེར་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཞིང་ཆབ་ཀྱི་དྲི་མས་ཀྱང་མི་གོས་ལ། ཆབ་ཀྱི་རྙོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རབ་ཏུ་དང་བར་བགྱིད་དོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་ནང་ན་གནས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པས་གཤེར་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཞིང་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མས་ཀྱང་མི་གོས་ལ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh96.html#source-link-19