The Miraculous Play of Mañjuśrī

Kangyur volume 46, folio 225b

།འཇམ་དཔལ་ད་ལྟར་བདག་གི་འདོད་ཆགས་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་འདོད་ཆགས་ལ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ལ་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །འཇམ་དཔལ་ད་ལྟར་བདག་གི་ཞེ་སྡང་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཞེ་སྡང་ལ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞེ་སྡང་ལ་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །འཇམ་དཔལ་ད་ལྟར་བདག་གི་གཏི་མུག་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གཏི་མུག་ལ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏི་མུག་ལ་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །འཇམ་དཔལ་ད་ལྟར་བདག་གི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱོད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ལ་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། མེ་ནི་རྩྭ་དང་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཇིགས་པ་མ་མཆིས་པའོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་རྩྭ་དང་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཇིགས་པ་མ་མཆིས་པའོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་མུན་པ་མུན་ནག་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། རླུང་མར་ནི་ཤིང་ལྗོན་པ་དང་རི་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ཆགས་སོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ཆགས་སོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་སྲེག་པའི་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚིག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་སྲེག་པའི་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚིག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ནི་རྡུལ་དང་ན་བུན་དང་། སྤྲིན་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ནི་ས་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སྤྱོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ཁབ་ལོང་ནི་ལྕགས་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་སོ། །


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh96.html#source-link-18