The Play in Full

Kangyur volume 46, folio 74b

།དེ་བས་ན་སྒྱུ་རྩལ་འཚལ་བ་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་བསོག་ཏུ་གསོལ། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་བདག་གིས། སྒྱུ་རྩལ་བསྟན་པར་བགྱིའོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་མས་སེར་སྐྱའི་གནས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་དྲིལ་གྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་ཏེ། དེང་ནས་ཞག་བདུན་ན་གཞོན་ནུ་རང་གི་སྒྱུ་རྩལ་སྟོན་གྱིས། དེར་སྒྱུ་རྩལ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཤོག་ཤིག་ཅེས་བསྒོའོ། །དེ་ནས་ཞག་བདུན་ལོན་པ་དང་། ཤཱཀྱ་གཞོན་ནུ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་ཤཱཀྱ་ལག་ན་བེ་ཅོན་ཅན་གྱི་བུ་མོ་ས་འཚོ་མ་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་དུ་བཞག་སྟེ། འདིར་རལ་གྲིའི་ཐབས་དང་འཕོང་དང་། སྟོབས་དང་། གྱད་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱིས་སུ་རྒྱལ་བ་དེ་ནི་འདི་ཁྱེར་ཅིག་ཅེས་དམ་བཅས་ནས། དེའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ལ་གཞོན་ནུ་ལྷ་སྦྱིན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་བྱུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཞོན་པར་གླང་པོ་དཀར་པོ་བོང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཁྲིད་པ་གཞོན་ནུ་ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་མཐོང་ནས་ཕྲག་དོག་དང་། ཤཱཀྱའི་ང་རྒྱལ་དང་། སྟོབས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་དྲེགས་ནས། དེས་གླང་པོ་དེ་ལག་པ་གཡོན་པས་སྣ་ནས་བཟུང་སྟེ། ལག་པ་གཡས་པས་ཐལ་མོ་ལན་ཅིག་བསྣུན་པས་བསད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་འོག་ཏུ་གཞོན་ནུ་མཛེས་དགའ་བོ་བྱུང་བ་དང་། དེས་གླང་པོ་ཆེན་པོ་དེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོར་བསད་པ་མཐོང་ནས། སུས་བསད་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། སྨྲས་པ། ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་བསད་དོ། །སྨྲས་པ། ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་དེ་ནི་མ་ལེགས་པ་ཞིག་བྱས་སོ་ཞེས། དེས་གླང་པོ་དེའི་མཇུག་མ་ནས་བཟུང་སྟེ། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོ་ནས་གུད་དུ་བོར་རོ། །དེའི་འོག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤིང་རྟ་ལ་ཞོན་ཏེ་བྱུང་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གླང་པོ་དེ་ལྟར་བསད་པ་མཐོང་ངོ་། །མཐོང་ནས་ཀྱང་སུས་བསད་ཅེས་དྲིས་པ་དང་། སྨྲས་པ། ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་བསད་དོ། །སྨྲས་པ། ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་དེ་ནི་མ་ལེགས་པ་ཞིག་བྱས་སོ། །གྲོང་ཁྱེར་འདིའི་སྒོ་ནས་སུས་བོར་ཞེས་དྲིས་པ་དང་སྨྲས་པ། མཛེས་དགའ་བོས་བོར་རོ། །སྨྲས་པ། མཛེས་དགའ་བོས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཡང་ལེགས་ན། སེམས་ཅན་འདི་ནི་ལུས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། རུལ་ན་གྲོང་ཁྱེར་ཐམས་ཅད་དྲི་མི་ཞིམ་པས་གང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ནས། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཤིང་རྟ་ལ་འདུག་བཞིན་དུ་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་ས་ལ་བརྐྱང་སྟེ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh95.html#source-link-147