Degé Kangyur volume 45, F.72.b

།དེ་ལ་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདེན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཀུན་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའི་སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​ཀུན་འབྱུང་བའི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་དཔྱོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​སྲེད་པའི་འཁོར་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་དང་། བག་ལ་ཉལ་བ་འཇོམས་པར་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​ངེས་པར་སྤོང་བར་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདེན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་འགོག་པའི་བདེན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། འགོག་པ་ལ་རེག་པར་བྱས་ནས་སྨོན་པ་མེད་པ་སྒོམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​འགོག་པ་ལ་དགའ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​འདུ་ཤེས་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །ཚོར་བ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​དབེན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​འགོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་འགོག་པའི་བདེན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་ལམ་གྱི་བདེན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ལམ་གྱི་གྲོགས་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​ལམ་ལ་དགའ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​ལམ་གཞན་མ་ཡིན་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​ལམ་གྱི་དམིགས་པ་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ། །​ལམ་ལ་མ་རྨོངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གྱིའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལམ་གྱིས་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྟེ། འདི་དག་ནི་ལམ་གྱི་བདེན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གོ། །​དེ་ལ་དད་པའི་དབང་པོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། དད་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་པ་སྤོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པའིའོ། །​དད་པས་རྗེས་སུ་སྒོམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིའོ། །​དད་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བཟོད་པའིའོ། །​དད་པའི་གནས་ཡང་དག་པ་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13998#UT22084-045-001-13998