Degé Kangyur volume 45, F.8.a

།མི་གནས་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​རྗེས་སུ་དྲན་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲན་པའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སློང་བར་བྱེད་པའོ། །​འཁོར་བཞི་ལ་སྟོན་པའོ། །​རོ་བྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མངར་བའོ། །​རྣམ་པར་འཕྲུལ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པའོ། །​སྲིད་པ་ལས་ལྡོག་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་པའོ། །​མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཐར་པའོ། །​ལུས་བདེ་བའོ། །​སེམས་བདེ་བའོ། །​མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བའོ། །​ཡི་དམ་ལ་བརྟན་པ་རྣམས་མི་གཏོང་བའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལས་མི་ལྡོག་པའོ། །​དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སོ། །​མི་དགེ་བ་རྣམས་ངེས་པར་འཇོམས་པའོ། །​འཆལ་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་པའོ། །​རིགས་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སོ། །​སླུ་བ་མེད་པར་མཚོན་པའོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྣང་བ་སྒྲུབ་པའོ། །​ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་སྣང་བའོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོན་པའོ། །​དྲི་བ་བྱེ་བ་སྙེད་འདྲི་བའོ། །​ཆོས་དཀར་པོ་དག་ལ་རྟག་པའོ། །​སྐྱོ་བའི་བློ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་པའོ། །​ཤེས་རབ་ཆུང་བ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བའོ། །​རིག་པ་ཅན་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་བའོ། །​སྨྲ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་རྒྱུའོ། །​ཆོས་སྟོན་པ་རྣམས་བསྲུང་བའོ། །​རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐབས་མཁས་པའོ། །​རྟོག་པའི་ཐབས་གྲུབ་པའོ། །​དེ་ཁོ་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བའོ། །​བདག་ལ་བརྡ་སྤྲོད་པའོ། །​གཞན་དག་ཡང་དག་པར་ཚིམ་པར་བྱེད་པའོ། །དྲ་བ་གཅོད་པའོ། །​མ་རིག་པ་སེལ་བའོ། །​ཕུང་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །​རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །​མིང་དང་གཟུགས་སྡུད་པའོ། །​སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་མཐོང་བའོ། །​རེག་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །​ཚོར་བ་ཤེས་པའོ། །​སྲེད་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའོ། །​ཉེ་བར་ལེན་པ་བོར་བའོ། །​སྲིད་པ་ཆད་པའོ། །​སྐྱེ་བ་ཆོམས་པའོ། །​རྒ་ཤི་ལས་འདས་པའོ། །​སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའོ། །​བདེ་བ་ལ་ཀུན་ཏུ་རངས་པའོ། །​སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་རྣམ་པར་སེལ་བའོ། །​གྲུབ་པ་རྣམས་གནས་པར་སྦྱོར་བའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh94.html?part=UT22084-045-001-13869#UT22084-045-001-13869